| پنجشنبه، 03 تیر 1400
نگاه ایران: رییس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی پیرامون تغییر کلیات بودجه سال 97 ارائه کرد. محمدباقر نوبخت در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه سال 97 گفت: نخستین تغییر در گزارش کمیسیون تلفیق درباره بودجه سال 97 درباره تبصره 5 لایحه بودجه بود که در این تبصره پیشنهاد دولت این بود که مجموعه اوراق منتشر شده 38 هزار و 500 میلیارد تومان باشد اما در فرآیند رسیدگی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق این رقم افزایش یافت به گونه ای که 5 هزار و 500 میلیاردتومان برای موضوع سلامت و 2 هزار میلیارد تومان برای تسویه و هزار میلیارد تومان برای تکمیل فضاهای آموزشی مقرر شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت با افزایش سقف اوراق مشارکت موافق نبود، افزود: زمانی که گزارش مجدداً به کمیسیون تلفیق رفت کمیسیون سقف اوراق را به سقف موردنظر دولت باز گرداند و به همین دلیل این میزان سقف مورد موافقت دولت قرار گرفت. عدالت نبود که نسبت به اعضای هیأت علمی دانشگاه ها کمبود منابع قائل شویم نوبخت یادآور شد: موضوع مهم دیگر افزایش مبالغ برای حقوق کارکنان است که امسال و سال آینده با توجه به پیشنهاد کمیسیون برای اعضای هیأت علمی کمتر صورت خواهد گرفت، لذا به نوعی عدالت نبود که نسبت به اعضای هیأت علمی دانشگاه ها کمبود منابع قایل شویم. وی با بیان اینکه تغییرات دیگر مربوط به بحث بازنشستگان بود افزود: دولت هزار میلیارد تومان علاوه بر افزایش 10 درصدی جهت ترمیم حقوق و متناسب سازی قایل شده بود که البته در سال گذشته نیز چنین اقدامی صورت گرفته بود، اما در سال آینده این رقم به 3 هزار و 400 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده یعنی 2 هزار و 400 میلیارد تومان توسط مجلس اضافه شده، اما با توجه به اینکه 10 هزار میلیارد تومان سقف درآمدها افزوده شد انتظار می رفت که این موضوع به حداقل سقف باز گردد. رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: کلیات گزارش کمیسیون تلفیق مورد تایید دولت بود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code