| پنجشنبه، 01 مهر 1400
نگاه ایران:تحقیقات کارشناسی و بازپرس جنایی نشان داد، مأمور جوانی که هنگام دستگیری پــــــــــــسر 19 ساله ای به او شلیک کرده وموجب مرگش شده، قوانین به کارگیری سلاح را رعایت نکرده است. به گزارش «ایران»، اواخر اسفند سال 93، مأموران پلیس در جریان تخریب 5 خودرو ویک خانه ویلایی قدیمی در شرق تهران قرار گرفتند. بررسی ها نشان می داد پسر جوانی به نام آرش و دوستانش پس ازپرتاب نارنجک دست سازوتخریب خودروها وخانه ویلایی در آخرین شب های سال، از آنجا گریخته اند. ضمن اینکه مأموران پی بردند آرش به خاطر کیف قاپی نیز قبلاً بازداشت شده بود. با افشای این موضوع تحقیق برای دستگیــــری پسر 19 ساله آغاز شد تا اینکه ساعت 12:30 دقیـــــقه 4 فروردین 94، پسر جوان دریکی از محله های شرق تهران شناسایی شد. مأمور پلیس با دیدن متهم وارد عمل شد تا او را بازداشت کند. اما آرش پا به فرار گذاشت و با رساندن خود به پشت بام خانه های مجاور، سعی کرد از دست پلیس فرارکند. تعقیب و گریز ادامه یافت تا اینکه آرش خود را به حیاط خانه ای رساند.او قصد فرار از طریق دیواررا داشت که مأمور پلیس اسلحه اش را به طرفش گرفت. او با صدای بلند دستور ایست داد و زمانی که متوجه شد آرش قصد تسلیم شدن ندارد اسلحه اش را به سمت او نشانه گرفت وشلیک کرد. تیر اول به دست آرش برخورد کرد اما پسر 19 ساله دست از فرار برنداشت. همزمان برادر آرش که از ماجرا با خبر شده بود، خود را به پشت بام رساند و ضمن درگیری با مأمور پلیس سعی کرد به فرار بردارش کمک کند. اما مأمور جوان در مبارزه با برادر آرش پیروز شد و درحالی که از ناحیه پا مجروح شده بود باز اسلحه را به سمت متهم فراری گرفت. اما زمانی که خواست تیر دوم را شلیک کند برادر آرش ضربه ای به دست او زد و تیر به جای آنکه به پای پسر جوان اصابت کند به تنه اش برخورد کرد و اوکشته شد.با مرگ پسر جوان، بلافاصله موضوع به بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم تحقیق اعلام شد. مأمور جوان در تحقیقات مدعی شد که قوانین به کارگیری سلاح را رعایت کرده است. از سوی دیگر کارشناسان اسلحه شناسی پلیس نیز اعلام کردند تیراندازی مأمور جوان با رعایت اصول تیراندازی صورت گرفته است. درحالی که بررسی های اولیه حکایت ازآن داشت که پلیس جوان با به کارگیری قانون سلاح اقدام به تیراندازی کرده است اما هنگام بازسازی صحنه و در ادامه تحقیقات مشخص شد او قوانین به کارگیری سلاح را رعایت نکرده است. درحال حاضر پلیس جوان که با قرار قانونی آزاد است متهم به مباشرت در قتل عمدی پسر جوان است. بازپرس سجاد منافی آذر، از شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران نیز کیفرخواست مأمور جوان را به اتهام مباشرت در قتل عمد پسر جوان صادر کرده و قراراست وی در دادگاه کیفری محاکمه شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code