| دوشنبه، 31 خرداد 1400
نگاه ایران: "یورو ان کپ"، ( یکی ازمراکزتست معتبر خودرو در اروپا)  به سنت هر ساله فهرستی از امن ترین خودروهای 2017 در سگمنت ها و بخش های مختلف را معرفی کرد. به گزارش عصر ایران  خودروها در شاخص کلی حفاظت از سرنشینان بزرگسال، امنیت سرنشینان خردسال، ایمنی عابران و سامانه های کمکی ایمنی در این سازمان مورد ارزیابی قرار می گیرند. گزینه های کمک راننده در این ارزیابی با حالت فعال و غیر فعال اهمیت خود را نشان می دهند. ارزیاب برنامه های جدید اروپایی در این خصوص تشریح کرد رتبه بندی ستاره ها بین بخش ها و مدل های مختلف   مستقیما با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. با این وجود عملکرد بهتر خودروها در شاخص های ایمنی باعث کسب عنوان در موسسه "انکپ"  و احتمالا افزایش فروش مدل خودرو در بازارهای مختلف خواهد شد. یورو انکپ خودروهای موجود در  بازار را در 6 سگمنت طبقه بندی می کند. عملیاتی، آفرودهای بزرگ، آفرودهای کوچک، سوپرمینی، مینی ون شخصی و خودروهای خانوادگی کوچک در شمار این طبقه بندی قرار دارند. در این فهرست خودروهای جدیدی را می بینید که در این 6 بخش موفق به کسب عنوان ایمن ترین خودروی 2017 شده اند. عملیاتی: فولکس واگن آرتئون محافظت از سرنشینان: 96 درصد، محافظت از کودکان:85 درصد، عابران: 85 درصد، سیستم های کمکی: 82 درصد آفرودر بزرگ: ولوو xc60                                                    ایمن ترین خودروهای سال 2017 از نگاه یورو انکپ محافظت از سرنشینان: 98 درصد، محافظت از کودکان:87 درصد، عابران: 76 درصد، سیستم های کمکی: 95 درصد آفرودر  کوچک: فولکس واگن تی- راک ایمن ترین خودروهای سال 2017 از نگاه یورو انکپ محافظت از سرنشینان: 96 درصد، محافظت از کودکان:78 درصد، عابران: 79 درصد، سیستم های کمکی: 71درصد سوپرمینی: فولکس واگن پولو                                                          ایمن ترین خودروهای سال 2017 از نگاه یورو انکپ محافظت از سرنشینان: 96 درصد، محافظت از کودکان:85 درصد، عابران: 76 درصد، سیستم های کمکی: 59 درصد مینی ون های شخصی کوچک: اوپل کراس لند x ایمن ترین خودروهای سال 2017 از نگاه یورو انکپ محافظت از سرنشینان: 85 درصد، محافظت از کودکان:84 درصد، عابران: 62 درصد، سیستم های کمکی: 57 درصد خودروهای کوچک برای خانواده: سوبارو xv  و سوبارو ایمپرزا ایمن ترین خودروهای سال 2017 از نگاه یورو انکپ سوبارو xv  :محافظت از سرنشینان: 94 درصد، محافظت از کودکان:89 درصد، عابران: 84 درصد، سیستم های کمکی: 68 درصد سوبارو ایمپرزا: محافظت از سرنشینان: 94 درصد، محافظت از کودکان:85 درصد، عابران: 82 درصد، سیستم های کمکی: 68 درصد
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code