| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران:مشاور رئیس جمهوری در یک رشته توئیت نسبت به اعتراضات اخیر و موضع گیری صورت گرفته در نمازهای جمعه واکنش نشان داد. حمید ابوطالبی نوشت :درخطبه های امروز نمازهای جمعه: "به حق بودن شروع اعتراضات...در این شلوغی ها نباید حق گم شود...حرف مردم بالاخره باید شنیده شود..." مطرح شد؛ سخنانی نیکو و مبین این امر که این حق به رسمیت شناخته شده و قرار است همیشه به آن احترام گذاشته شود؛ چراکه مبنای آن قانون اساسی بوده و ربطی به دولت ها ندارد اما ضرورت دارد بپذیریم که فعال شدن لایه های پیچیده اعتراضات اجتماعی، نمی تواند گزینشی و صرفا اقتصادی باشد؛ زیرا انرژی آزاد شده از کنش های اجتماعی مبتنی بر نارضایتی های چند دهه ایِ اقتصادی، عامل تحرک و گسترش دیگر لایه های کنشگری اجتماعی است لذا باید نسبت به گام زدن در این حوزه هشیار باشیم. چراکه گسست اجتماعی برآمده از آن، به آسانی ترمیم نشده؛ دولت ستیزکردن جامعه به نفع امنیت ملی نبوده؛ و راه حل مشکلات مزمن کشور، سوق دادن کنش ها و لایه های نارضایتی به سمت دولت نیست. همه باور دارند تمام تحولات پس از انتخابات به هم مرتبط ند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code