یکشنبه، 10 فروردین 1399 | 2020 Sunday 29 ,March  
مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان مطرح کرد؛
نگاه ایران:مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان اشتغالزایی و توانمندسازی فعالان عرصه صنایع دستی در گیلان را همراه با رشد فزاینده قلمداد نمود و گفت:بی تردید یکی از دلایل مهم در توجیه اقتصادی صنایع دستی نقش آن در زمینه اشتغالزایی است. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان؛رضا علیزاده در نشست با دانش آموختگان رشته های صنایع دستی بر اهمیت تولیدات سنتی و هنرهای دستی در تحقق شعار سالجاری مبنی بر اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال اشاره کرد و گفت:در ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی همواره دو عنصر درونزا و برون نگرا بودن یک فعالیت اقتصادی مد نظر بوده است. وی با بیان اینکه در تدوین سیاست های اقتصاد مقاومتی دغدغه اصلی "خلاء ها و نقاط آسیب پذیر اقتصاد همچون ضعف مشارکت عمومی، عدم توجه به صرفه جویی و اصل بهره وری در اقتصاد،نبود جایگاه مناسب برای آموزش و پژوهش و نیز استانداردسازی در فرآیندهای اقتصادی" می باشد؛ صنایع دستی ایران را صنعتی راهگشا برای حل این مسائل دانست که با تکیه بر پتانسیل های بالقوه و بالفعل در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ایران به ایفای نقش می پردازد. این مسئول اشتغالزایی و توانمندسازی فعالان عرصه صنایع دستی در گیلان را همراه با رشد فزاینده قلمداد نمود و گفت: بی تردید یکی از دلایل مهم در توجیه اقتصادی صنایع دستی نقش آن در زمینه اشتغالزایی است. علیزاده؛ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ را ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﮕﺮش ﻣﻌﻨﻮی و ﺗﻈﺎﻫﺮات روﺣﯽ، ﻗﻮﻣﯽ و ﺑﻮﻣﯽ نیاکانمان قلمداد کرد و افزود: ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ، ﺿﻤﻦ ﭘﺮﮐﺮدن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ﺑﯿﮑﺎری ماحصل فعالیت در حوزه صنایع دستی تلقی می شود. مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان بر ضرورت آموزش همگانی صنایع دستی در تمامی سطوح به ویژه روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن تاکید کرد و اذعان داشت: ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﮑﻤﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزی به شمار می آید و ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﻓﺼﻠﯽ ﯾﺎ داﺋﻤﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد. وی با اشاره به برگزاری دوره های متعدد آموزش صنایع دستی در مناطق روستایی و عشایری گیلان از سوی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان تصریح نمود: از ابتدای سال تاکنون بیش از1300نفر در این دوره ها شرکت نمودند و موفق به کسب مهارت های صنایع دستی شدند. علیزاده همچنین به برگزاری کارگاه های آموزش صنایع دستی در زندان ها و فراگیری هنرهای سنتی از سوی650نفراز مددجویان در نیمسال اول96 اشاره کرد و افزود: برگزاری این آموزش های کوتاه مدت می تواند گامی در جهت استعدادیابی مددجویان و سوق دادن آنها به فعالیت های مفید اجتماعی باشد. این مسئول خاطرنشان کرد:در حوزه آموزش نیروی انسانی ،فعالان و شاغلین در حوزه صنایع دستی نیز در فواصل مختلف تا پایان سال تحت آموزش های کاربردی با عنوان "مهارت کسب و کار" قرار می گیرند و به رقم400نفر خواهند رسید. مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان در پایان از علاقمندان به هنرهای سنتی خواست تا با مراجعه به آموزشگاه های مجاز نسبت به فراگیری این دانش کاربردی و میراث معنوی اقدام نمایند.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code