| پنجشنبه، 14 اسفند 1399
نگاه ایران: مرکز آمار گزارش داد،بیشترین مزد و حقوق پرداختی به ازای هرساعت، متعلق به فعالیت های تولید فیلم سینمایی، ویدیویی و برنامه های تلویزیونی با هفت هزار و چهارصد تومان بوده است. براساس طرح جامع بازرگانی ١٣٩٣، به گزارش دفتر فرهنگی بازرگانی وخدمات مرکز آمار ایران، بیشترین مزد و حقوق پرداختی به ازای هرساعت در کارگاه های بازرگانی و خدمات درسال ١٣٩٣، متعلق به فعالیت های تولید فیلم سینمایی، ویدیویی و برنامه های تلویزیونی با هفت هزاروچهارصد تومان بوده است. بیشترین مزد و حقوق پرداختی به ازای هرساعت در کارگاه های بازرگانی و خدمات درسال ١٣٩٣، متعلق به فعالیت های تولید فیلم سینایی، ویدیویی و برنامه های تلویزیونی با هفت هزاروچهارصد تومان، کارگاه های با فعالیت های جنبی خدمات مالی با شش هزارو پانصد پنجاه وپنج تومان، کارگاه های معماری و مهندسی با شش هزارویکصدو سی وسه تومان وفعالیت های انتشاراتی با پنج هزار و سی صدو سی وشش تومان بوده است و کمترین مزد پرداختی برای هر ساعت کار در سال ١٣٩٣، متعلق به کارگاه های عمده فروشی با دو هزار پنجاه تومان، کارگاه های مربوط به فعالیت های خلاق، هنر وسرگرمی با سه هزار و پانصد وسی وشش تومان، کارگاه های ورزشی و سرگرمی تفریحی با سه هزار و پانصدو هشت تومان، و کارگاه های آموزشی با سه هزار و هشتصد وپنجاه تومان بوده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code