| شنبه، 20 خرداد 1402
نگاه ایران: براساس لایحه بودجه سال ۹۷ میان استان های کشور بیشترین اعتبار مربوط به استان تهران و کمترین آن مربوط به استان سمنان است. براساس بودجه پیشنهادی دولت، برای وزارت آموزش وپرورش در لایحه بودجه سال 97 اعتباری معادل 35 هزار و 984 میلیارد و 704 میلیون و 700 هزار تومان اختصاص یافته است. براساس بودجه استانی، بیشترین اعتبار اختصاص یافته با سه هزار و 410 میلیارد و 834 میلیون و 700 هزار تومان مربوط به استان تهران است و پس از آن استان های خراسان رضوی با دو هزار و 892 میلیارد و 777 میلیون و 900 هزار تومان و استان خوزستان با دو هزار و 229 میلیارد و 438 میلیون و 100 هزار تومان قرار دارند. کمترین میزان اعتبار استانی نیز با 299 میلیارد و 795 میلیون و 200 هزار تومان مربوط به استان سمنان است و پس از آن استان ایلام با 413 میلیارد و 78 میلیون و 300 هزار تومان و استان قم با 493 میلیارد و 909 میلیون و 300 هزار تومان قرار دارند. میان سازمان های زیرمجموعه وزارت آموزش وپرورش بودجه سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کاهش چشمگیری داشته است و از 814 میلیارد و 790 میلیون و 100 هزار تومان سال 96 به 66 میلیارد و 342 میلیون و 780 هزار تومان رسیده است. کاهش بودجه سازمان نوسازی و تجهیز مدارس در شرایطی است که تعداد بسیاری از مدارس کشور فرسوده هستند و مشخص نیست که با کاهش بودجه این سازمان وضعیت مدارس فرسوده کشور چه می شود. در بودجه سال 97 سهم مربوط به فعالیت های پرورشی 197 میلیارد و 550 میلیون تومان که در مقایسه با سال 96 که این رقم 163 میلیارد و 800 میلیون تومان بود با افزایش اعتبار 34 میلیارد تومانی همراه است. از موارد جدید در لایحه بودجه سال 97 می توان به ردیف مجزایی با اعتبار 300 میلیارد تومان برای خرید خدمات آموزشی در مناطق کمتربرخوردار اختصاص یافته و ردیف جداگانه ای تحت عنوان کمک به صندوق ذخیره فرهنگیان نیز با اعتباری معادل 63 میلیارد تومان اشاره کرد. بودجه کمک به تأمین سرانه دانش آموزی با اعتباری معادل 286 میلیارد و 849 میلیون تومان در لایحه بودجه سال 97 تعیین شده است که این رقم در بودجه سال 96، 194 میلیارد و 800 میلیون تومان بود. در بحث اختصاص اعتبار به مناطق محروم کشور 485 میلیارد تومان تحت عنوان طرح جامع حمایت و ارتقاء پوشش تحصیلی مناطق محروم و کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی با 288 میلیارد و 250 میلیون تومان در نظر گرفته شده است که در بودجه سال 96 بابت یارانه دفترچه، تغذیه رایگان و امور رفاهی دانش آموزان مناطق محروم 75 میلیارد و 490 میلیون تومان و کمک به ایاب و ذهاب دانش آموزان مناطق روستایی 94 میلیارد و 775 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code