| شنبه، 05 فروردین 1402
نگاه ایران:اسفندیار رحیم مشایی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. اسفندیار رحیم مشایی رییس دفتر رییس جمهور سابق به اتهام تبلیغ علیه نظام، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، توهین به مسئولان نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است. تاکنون وی به دادسرا مراجعه نکرده است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code