| شنبه، 08 بهمن 1401
نگاه ایران:مهدی کاهه دادستان عمومی و انقلاب مرکزاستان قم از بازداشت معاون سابق دانشگاه علوم پزشکی استان قم خبر داد. مهدی کاهه دادستان عمومی و انقلاب مرکزاستان قم در گفت وگو با میزان از بازداشت معاون سابق دانشگاه علوم پزشکی استان قم خبر داد. وی در تشریح جزئیات این خبر گفت: معاون سابق درمان رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم به اتهام اختلاس و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به دلیل عجز در تودیع وثیقه بازداشت شد. این مقام قضایی بیان کرد: همچنین مدیر امورمالی وقت دانشگاه بدلیل مشارکت در اتهامات فوق الذکر بدلیل عجز از تودیع وثیقه بازداشت گردید.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code