| چهارشنبه، 09 فروردین 1402
نگاه ایران:هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه هیات وزیران دولت دهم که پرداخت پاداش پایان خدمت مازاد بر ۳۰ سال برای بازنشستگانی که مجدداً دعوت بکار شده اند را تجویز کرده بود، غیرقانونی دانست و ابطال کرد. هیات وزیران دولت دهم در جلسه مورخ هشتم آذر سال 1391 به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب کرده بود:« بازنشستگانی که به عنوان افراد مندرج در بند های الف، ب، ج، د و هـ ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شده یا می شوند، در صورت تمایل، از مصادیق ماده 91 قانون استخدام کشوری تلقی و از زمان اشتغال مجدد، اعاده به خدمت محسوب می شوند و چنانچه به این افراد قبلاً پاداش پایان خدمت و خرید مرخصی پرداخت شده باشد، در صورت بازنشستگی جدید ناشی از اعاده به خدمت، ازای مدت اشتغال مجدد نیز مشمول پاداش پایان خدمت و خرید مرخصی بوده و حقوق بازنشستگی آنان بر اساس وضع اخیر تعیین، برقرار و پرداخت می شود. این مصوبه که توسط معاون اول رییس جمهوری وقت ابلاغ شده بود، در جلسه مورخ یکم بهمن سال 91، اصلاح و عبارت های الف، ب، د و هـ از مصوبه حذف شد. مصوبه مزبور مورد شکایت دیوان محاسبات کشور قرار گرفت و این دیوان با تقدیم دادخواستی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تجویز پرداخت پاداش بازنشستگی مازاد بر 30 سال را مغایر با ماده یک اصلاحی قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب سال 1380 دانست. این دیوان در شکایت خود اعلام کرد که در مصوبه هیات وزیران، بار مالی ناشی از اجرای مصوبه، پیش بینی نشده و بر خلاف تصریح بند ت ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه است. در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به صدور رأی مبادرت و اعلام کرد: نظر به اینکه مطابق ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری، مقرر شده است به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می شوند به ازاء هر سال خدمت، یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر تا 30 سال به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده پردخت شود، بنابراین اطلاق مصوبه مورد اعتراض در حدی که ناظر بر «تجویز پرداخت پاداش پایان خدمت مازاد بر 30 سال خدمت نسبت به کسانی که مجدداً بکارگیری شده اند، مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن، موافقت نکرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code