شنبه، 10 خرداد 1399 | 2020 Saturday 30 ,May  
آمار چک‌های مبادله‌ای تیرماه امسال بانک مرکزی نشان داد؛
نگاه ایران:در تیرمـاه 1396 در کـل کشور بالغ بر 3/9 میلیـون فقـره چـک بـه مبلغی حدود 57 هزار و 400 هزار میلیارد تومان مبادله شد که نسبت به خرداد امسال ازنظر تعداد و مبلغ به ترتیب 2.2 درصد و 4.3 درصد کاهش نشان می دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهـران بالغ بر 3/3 میلیـون فقـره چـک بـه مبلغـی حـدود 34 هزار و 100 میلیارد تومان مبادله شد. در تیرماه 1396، 1/53 درصد از تعداد چک های مبادله ای کل کشور در 3 اسـتان تهـران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب 35.5 درصد، 9.5 درصد و 8.1 درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. 60 درصد مبلغ چک ها در تهران، جیب به جیب می شود همچنـین بـه لحـاظ مبلـغ 70.4 درصد از مبـالغ چـک های فـوق در 3 اسـتان تهـران با سهم 59.4 درصد، اصفهان با سهم 5.6 درصد و خراسان رضوی با سهم 5.4 درصد مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها داشته اند. کاهش 2 درصدی وصول چک ها در تیرماه 1396 در کــل کشــور، حــدود 8/7 میلیــون فقــره چــک بــه مبلغــی حــدود 44 هزار و 300 میلیارد تومان وصول شد که نسبت به ماه قبل ازنظر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب 2/2 درصد و 4 درصد کاهش نشان می دهد. گیلانی ها خوش حساب ترین مردم ایران اند در ماه مذکور در بین استان های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک های وصولی به کل چک های مبادله ای در استان، به ترتیب به استان های گیلان با نسبت 88 درصد و یزد و خوزستان با نسبت 86 درصد مربوط بوده است. در مقابل، بدقول ترین مردم کشورمان، استان های کهگیلویه و بویراحمد با نسبت وصول چک به صدور چک 74 درصد، کردستان با 77 درصد و هرمزگان با 80 درصد بوده اند.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code