| سه شنبه، 30 شهریور 1400
نگاه ایران:گزارش های جزیی از میزان ضریب نفوذ ارتباطات همراه در استانهای کشور که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شده، استانهای شاخص کشور از منظر ارتباطی و فعالیت اپراتورها در آنها را نشان می دهد. گزارشهای آماری برگرفته از تحلیل شاخصهای میدانی حوزه ارتباطات به ترتیب استانهای با ضریب نفوذ بالا در حوزه مخابراتی را رتبه بندی کرده است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان حاکمیت حوزه ICT با تحلیل وضعیت آماری اپراتورهای مخابراتی اقدام به برآورد میزان شاخص ضریب نفوذ در استانهای کشور کرده که در جدول استخراجی زیر 10 استان با ضریب نفوذ بالا در حوزه ارتباطات همراه گنجانده شده است. همانطور که مشخص است به ترتیب گیلان، مازندران، سمنان، هرمزگان، اصفهان، تهران، البرز، بوشهر، فارس و کهگیلویه وبویراحمد 10 استان با ضریب نفوذ بالا در عرصه مخابرات سیار هستند که وضعیت دایری (فعالسازی خطوط) هر یک از اپراتورها در این استانها براساس گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مشخص شده است: در جدول زیر نیز میزان ضریب نفوذ اپراتورهای اصلی حوزه سیار کشور در این استانها استخراج شده است:  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code