| دوشنبه، 24 مرداد 1401
نگاه ایران: ناصر عطایی با اشاره به اهمیت برقراری ارتباط بین مدیریت شهری و دانشجویان اظهار داشت: در شهرداری رودبار به دنبال علمی تر شدن فعالیت ها بوده ایم و دانشجویان می توانند در این راه به مدیریت شهری کمک کنند. وی ادامه داد: با نگاهی به سابقه پژوهش و کار پژوهشی در مدیرت شهری ایران خواهیم دانست که شهرداری ها و شوراها در این حوزه جایگاه مناسبی را ندارند و تنها برخی از کلانشهرها و مادرشهرهای کشور گام هایی در این زمینه برداشته اند. بی شک اختصاص بودجه های منطقی و مناسب در امر تحقیق و پژوهش می تواند نوعی سرمایه گذاری کمی و کیفی در بدنه سازمان مدیریت شهری بوده و باعث بالندگی این نهاد در جهت ارتقای کمی و کیفی خدمات رسانی به شهروندان گردد و استفاده از دانش روز با همکاری دانشجویان در انجام فعالیت های شهری نتایج بسیار بهتری را به دنبال دارد. عطایی با بیان اینکه دانشجویان و اساتید می توانند در بهبود سیما و منظر شهری به شهرداری رودبار یاری دهند، گفت: تمامی فضاهای سطح شهر اعم از میادین، بلوارها، پارکها، فضاهای مرده سطح شهر می تواند سوژه ای برای انجام فعالیت های تحقیقاتی توسط دانشجویان و اساتید و در نهایت ارائه این تحقیقات به شهرداری برای اجرا باشد. وی یکی دیگر از اثرات مثبت همکاری بین دانشجویان و شهرداری را اجرایی شدن فعالیت های تحقیقاتی بیان کرد و افزود: بخش عمده ای از فعالیت های تحقیقاتی در کشور به مرحله اجرایی نمی رسند و این موضوع اثرات منفی همچون کاهش انگیزه فرد محقق و هدر رفت سرمایه را به دنبال دارد که در صورت استفاده از این فعالیت ها در مدیریت شهری و اجرایی شدن آن در سطح شهر رودبار می توان شاهد ارتقاء انگیزه دانشجویان و اساتید و همچنین هدفمند شدن تحقیقات بود. مهندس عطایی یادآور شد: ضمن آنکه در صورت اجرای پروژه هایی که مورد تایید شهرداری قرار گیرد، شهرداری می تواند کمک هزینه هایی را قبال این فعالیت های تحقیقاتی در اختیار دانشجویان قرار دهد. وی درپایان خاطرنشان کرد :در اجرای این فعالیت های تحقیقاتی موضوعاتی همچون شناسایی منابع درآمدی، بهبود فضاهای شهری، تغییر سیما و منظر شهری، ایجاد شادی و نشاط برای شهروندان با استفاده از دانش به روز موسسات آموزش عالی مد نظر قرار دارد ضمن آنکه عملیاتی شدن این طرح می تواند رابطه علم و عمل را که حلقه مفقوده مراکز آموزشی ما در کشور است را برقرار کند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code