| شنبه، 22 مرداد 1401
نگاه ایران/گروه اجتماعی: یکی از مدارس برای اولین روز سال تحصیلی استقبال عجیبی را برای دانش آموزان انتخاب کرد. در این مدرسه مقطع ابتدایی با قربانی کردن گوسفند به استقبال اولین روز سال تحصیلی رفتند. مدیران این مدرسه در قزوین مقابل کودکانی که در حیاط برای مراسم ویژه سال تحصیلی صف بسته بودند گوسفندی را قربانی کردند تا شاید براساس باور سنتی «ریختن خون باعث رفع بلا می شود» به دانش آموزان زدودن خرافات را آموزش دهند!

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code