| جمعه، 21 مرداد 1401
نگاه ایران: پسر جوان که در جنایتی جنون آمیز، پسر 11 ساله همسایه را به پشت بام خانه کشانده و او را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود در جلسه تحقیق، ضمن ابراز پشیمانی به تشریح جزئیات روزحادثه پرداخت. به گزارش ایران، متهم جوان، شامگاه جمعه 17 شهریور امسال، ابوالفضل را به بهانه نشان دادن کبوتر به پشت بام خانه سه طبقه شان دریکی ازمحله های جنوب تهران کشاند و او را در لانه کبوترها ازپا درآورد. بعد هم با کمک برادرش جسد را داخل چمدانی گذاشته و آن را در بیابان های اطراف جاده قم - تهران رها کردند. این جنایتکار پس از انتقال به شعبه دهم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران به تشریح جزئیات ماجرا پرداخت. متهم 22 ساله ضمن ابراز پشیمانی، درباره انگیزه اش گفت: «چون خودم در کودکی و درست زمانی که هم سن و سال ابوالفضل بودم مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودم با دیدن ابوالفضل تصمیم گرفتم او نیز مثل من قربانی نشود. آن روز وقتی ابوالفضل را دیدم به فکرم رسید که او را از حادثه ای که در کمینش بود نجات دهم. مقتول را می شناختم و بارها او را در حال بازی در پارک دیده بودم. آن روز به بهانه نشان دادن کبوترهایم وزمانی که مادر و برادرم خانه نبودند به پشت بام کشاندم. بعد هم بدون آنکه نقشه تجاوز در سر داشته باشم او را با ضربات چاقو کشتم. ب عد از قتل، جسد را داخل نایلون پیچیدم و در انباری گذاشتم که برادرم وارد خانه شد. از حال پریشانم و بریدگی دستم متوجه شد که اتفاق بدی افتاده است. ماجرا را برایش گفتم و تصمیم گرفتیم جسد را از خانه خارج کنیم. برادرم داخل خانه ماند و من به حوالی ترمینال جنوب رفتم و خودروی پرایدی را دربست گرفتم. به خانه آمدم و به همراه برادرم جسد ابوالفضل را که داخل چمدان بود در ماشین گذاشته و به سمت قم حرکت کردیم. ما به قم رفتیم و حتی از میدان هفتاد و دو تن قم هم گذشته بودیم که از راننده خواستم برگردد. در راه بازگشت در 55 کیلومتری تهران از راننده خواستم نگه دارد. چمدان را از ماشین خارج کردم و پس از طی 500 متر آن را در حالی که جسد ابوالفضل داخلش بود رها کرده و به تهران برگشتیم. از کاری که کرده ام پشیمانم و دلم می خواست که زمان به عقب برگردد تا مرتکب چنین اشتباهی نمی شدم. اما افسوس که خیلی دیرشده است.» درپی اظهارات پسر جوان، بازپرس «دشتبان» دستور ادامه تحقیقات در این خصوص را صادر کرد تا پس از تکمیل پرونده، کیفرخواست صادرشود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code