| دوشنبه، 08 آذر 1400
نگاه ایران: تصویر فوق، نمونه دیگری از بنرهای تعجب برانگیز سطح شهر تهران و مربوط بهبنر نصب شده در شهر جدید اندیشه در غرب تهران است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code