| شنبه، 13 آذر 1400

خسرو دهقانی

استاد دانشگاه و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران بوشهر از عملکرد استاندار بوشهر در حوزه های مختلف با رجوع به شاخص های مختلف توسعه می توان با قاطعیت دفاع کرد ولی به نظر می رسد یکی از نقاط برجسته کارنامه مصطفی سالاری توجه ویژه به امر نهادسازی و مهمتر از آن ایجاد زمینه برای مشارکت این نهاد ها در توسعه متوازن در حوزه های گوناگون اجتماعی بوده است؛ به طوری که بدون ذره ای تردید می توان سالاری را نهادگرا ترین استاندار تاریخ استان بوشهر لقب داد. وقتی یک کارگزار ارشد در استوانه ذهنی خود به اهمیت نهادمندی در توسعه به درجه ای از باور نایل می آید که پیشرفت همه جانبه را بدون بارورشدن نهادهای مدنی مشکل می پندارد؛ چراغ امید در دل هر آنکس که دل درگرو پیشرفت و تعالی استان دارد روشن می شود. بدون اندکی تردید می توان ادعا نمود که اهمیت ویژه به نهادسازی و مشارکت مدنی سمن ها در دوره صدارت سالاری حتی با دوره ی اصلاحات که گفتمان محوری آن توسعه سیاسی و جامعه مدنی بود، قابل قیاس نیست. افزایش بیش از ۱۰۰۰ درصدی نهادهای مدنی و درگیر کردن نهادها در طرح های توسعه اجتماعی، مهمترین سند باور عمیق سالاری به اهمیت نهادمندی در توسعه است. مخالفان و موافقان سالاری کتمان نمی کنند در هیچ دوره ای این همه نشست و هم اندیشی با گروه های مختلف اجتماعی و سمن ها در حوزه های مختلف با استاندار برگزار نشده است. ایجاد زمینه مناسب برای شکل گیری نهادها و احزاب سیاسی و تکریم عملی به آزادی بیان نشانه بارز دیگری است از باورمندی استاندار توسعه گرا به تحول همه جانبه استان بوده است. ایشان چند بار اذعان نمودند که " به احترام ۹۸ درصد از رسانه هایی که دل در گرو تعالی استان دارند و صادقانه نقد و اطلاع رسانی می کنند؛ از احقاق حق طبیعی و قانونی خودم در مورد آن ۲ درصدی که با دروغ ها و توهین های ناروا به من اهانت کرده اند، تنها به خاطر تضمین آزادی آن ۹۸ درصد می گذرم". رواداری استاندار جوان در زمانه ای که بازیگران متعدد غیر دولتی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی گاه تیز ترین نقدها را متوجه او کردند، گواه دیگری است بر صداقت او به اهمیت آزادی بیان و نهادمندی های سیاسی و اجتماعی. دوره صدارت سالاری به لحاظ همزمانی با پیدایی رسانه های نوظهور و ورود یکباره هزاران کنشگر در شبکه ها و رسانه های اجتماعی اصلا نقطه آغاز تاریخ جدیدی بوده است که با هیچ یک از ادوار استانداران سابق قابل قیاس نیست. اگر در زمان استانداران دهه ۷۰ و ۸۰ چند هفته نامه قادر بودند تا پروپاگاندای ملایمی را در تقابل با برخی سیاست های استانداران سامان دهی کنند، در دوره ی سالاری صدها رسانه و فعال سیاسی و اجتماعی رفتارهای سیاسی و عملکرد استاندار جوان را موشکافانه نقد کردند. از همین روی درجه بالای حجب و رواداری سالاری در برابر منتقدین و مخالفین با توجه به تحولات چند ساله اخیر در رسانه ها، چیزی نیست که قابل انکار باشد. نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code