| چهارشنبه، 28 مهر 1400
نگاه ایران/ شهروند خبرنگار:  تصاویر ارسال شده توسط یکی از شهروندان رشت که مربوط به وضعیت خط عابر پیاده واقع در تقاطع خیابان های معلم و سعدی است. در این تصاویر دسترسی به این خط عابر پیاده از یک طرف پیاده رو، بوسیله پایه چراغ راهنمایی و دوربین کنترل ترافیک، ستون سیمانی تبلیغات شهری، صندوق صدقات و صندوق یک موسسه خیریه خصوصی و یک اصله درخت مسدود شده است. در واقع عابرین پیاده برای استفاده از این خط عابر باید از چند متر اطراف آن وارد شوند. photo_2015-10-18_17-45-44 photo_2015-10-18_17-45-46

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code