| شنبه، 12 آذر 1401
masoomeebtekar معصومه ابتکار * سازمان محیط زیست، تنها متولی حمایت از محیط زیست ایران نیست؛ نمی تواند هم باشد. اصل ٥٠ قانون اساسی نیز بر این امر تصریح دارد. تدابیر، برنامه ریزی ها و مدیریت های اجرایی، در نهایت نمی تواند تنها متولی نگهداری از سرزمینی باشد که تک تک آدم های آن با رفتارها و الگوهای زندگی سالم و مراقبت از محیط پیرامون، آشنا نیستند. در بحث کلی، سازمان محیط زیست فقط نهادی قدرتمند است که می تواند برای حفاظت از منابع طبیعی و ثروت خدادادی و زندگی سالم مردمان سرزمین، سیاستگذاری کند و برنامه داشته باشد. اما تا زمانی که اهمیت محیط زیست برای تک تک ایرانی ها مشخص نشده، همه این برنامه ها و سیاست ها نیز نمی توانند برای رسیدن به سرزمینی پاک کافی باشند. همه ما، فارغ از هرنوع مسوولیت و جایگاهی، موظف به حفظ محیط زیست هستیم. همه ما، فارغ از آن نقشی که در جامعه داریم و قبل از هر تعریف اجتماعی، انسان هایی هستیم مسوول به سرزمین خود. چالش های اجتماعی و شرایط زندگی، چه خوب و چه بد، نمی تواند ما را از نقش بزرگ خود در حفظ آنچه ثروت خدادادای و مایه آرامش و امنیت است، دور کند. امروزِ ما و آینده فرزندان مان، در گرو این مسوولیت پذیری بزرگ است. حفظ زمین و پاک نگه داشتن محیط زیست، نه قانونی است که با آمدن مدیری تغییر کند و نه وظیفه ای است که با رفتن مدیری از یاد برود. آنچه مسلم است، سلامت و پاکی است و نگرانی و دلسوزی برای زندگی نسل های آینده که باید به اندازه ما، از جنگل، دریا، کوه و... استفاده کنند و هوایی پاک و سالم داشته باشند. برای همین است که فرهنگ سازی درباره حفظ محیط زیست و جلب مشارکت مردم پیش از هر برنامه ای مد نظر سازمان قرار گرفته است؛ فرهنگ سازی برای شهروندان و ساکنان سرزمینی که باید بدانند برای حفظ آن، به اندازه هم مسوول هستند و از همین حالا باید نگران آینده و محیط اطراف خود باشند. در آستانه روز زمین پاک و برای همین فرهنگ سازی، از تمام آنهایی که به زندگی سالم و طبیعی اهمیت می دهند و دوستدار محیط زیست هستند، درخواست داریم تا به رویکردهای جدید در روش و شیوه زندگی خود بیندیشند. به عنوان نمونه کافی است کمی به زباله ای که در طول روز تولید و سربار محیط زیست می کنیم، فکر کنیم، تا از اهالی این رویکرد و موجی تازه برای ساختن سرزمینی پاک و بهتر باشیم. کافی است که بخواهیم نقشی در آلودگی کمتر زمین داشته باشیم. اگر در واحد خدماتی، تولیدی و صنعتی فعالیت داریم، برای کاهش و مدیریت صحیح پسماندها اقدام کنیم یا به طور فردی به خود قول دهیم روزانه مقدار معینی هر چند کم، کمتر زباله و پسماند تولید کنیم. اگر قصدی برای تغییر داریم می توانیم از همین جا شروع کنیم. زمین پاک حق تک تک مردمان این سرزمین است و البته رفتار فردی هر یک از ما تاثیر بسیار در تحقق این حق دارد. *رییس سازمان حفاظت محیط زیست  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code