| پنجشنبه، 29 مهر 1400
نگاه ایران: معاون خدمات شهری منطقه یک در زمینه تخلف در معبر عمومی بواسطه تعرض به پیاده رو اذعان داشت: هرگاه مغازه داران با اشغال کالاها و اقلام خود به بیرون از مغازه موجب تجاوز به حریم پیاده رو گردند و همچنین اگر دستفروشان در پیاده رو اقدام به دستفروشی نمایند، شهرداری در راستای حفظ حقوق شهروندی مکلف به برخورد با متخلف در زمینه جلوگیری از تعرض به حقوق شهروندان است. شیخ کاظمی به استناد تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها یادآور شد: اشغال و سد معبر عمومی برای کسب و سکنی یا هر عنوان دیگر بدون اجازه شهرداری ممنوع است و شهرداری موظف است از این کار جلوگیری نماید. وی افزود: چنانچه مرتکبین با اخطار شهرداری خود اقدام به آزاد کردن معبر ننمایند، شهرداری حق دارد موجبات وسائل سد معبر به هر حالت که باشد را جمع آوری کند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code