| پنجشنبه، 17 آذر 1401
به گزارش نگاه ایران: به نقل از روابط عمومی وامورفرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، 76 درصد پاسخگوئی های این حوزه ( معادل 24138 نفر ) بامراجعه حضوری خدمت گیرندگان وتعداد 7623 نفر( معادل 24 درصد ) بصورت تلفنی بوده است . حدود 71 درصد مشاوره گیرندگان مرد و29 درصد رازنان تشکیل داده وبراساس آماربخشی این حوزه ، واحدفنی بیمه شدگان وگستره تعهدات کوتاه مدت برای بیمه شدگان با 26درصد ، واحد فنی مستمریها ودامنه تعهدات بلندمدت با 5/25 درصد وواحد مالی با 9/16 درصد بیشترین مخاطبین را به خود اختصاص داده است . درکنارسه واحد مستقل مشاوره مذکور، درتمامی شعب تامین اجتماعی استان رابطین مشاوره امرپاسخگوئی وراهنمایی شهروندان رابرعهده دارند . شایان ذکراست امرپاسخگوئی به مکاتبات امورمجلس ، تلفن گویای 142 وشبکه ارتباطی سامد وهمچنین پرتال شکایات سازمان بازرسی کل کشورنیزازعمده ترین وظایف مرکزمشاوره تامین اجتماعی میباشد .
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code