| یکشنبه، 02 آبان 1400
نگاه ایران: با حکم فرامرز جمشیدپور سرپرست شهرداری رشت، مجتبی ماه پسند سرپرست مدیریت امور مالی شهرداری رشت شد. همچنین احمدرضا حق بین مدیر سابق این بخش نیز به عنوان مشاور عالی شهردار در امور مالی و برنامه ریزی منصوب شد. ماه پسند از مدیران نزدیک به رئیس شورای شهر پنجم رشت است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code