| سه شنبه، 27 اردیبهشت 1401
نگاه ایران به نقل از میزان: آشنایی با قانون از سری مجموعه های کتاب آموزش حقوق شهروندی به زبان ساده است، این درحالی است که «مصطفی سرخیل» یک حقوقدان در رابطه با اینکه آیا اسکرین شات سند محسوب می شود مطالبی را تنظیم کرده که به شرح زیر است: یک نفر از متن چت ها، گفتگوی های دونفره خلوت ها و عکس ها اسکرین شات برمی دارد و سپس طرفِ مقابل را تهدید به افشای این محتوا می کند. این تهدیدها گاهی صرفا برای ارعاب، ایجاد هراس آبروریزی و اخاذی مالی و گاهی بهانه ای برای اجبار به کامجویی های غیراخلاقی دیگر است. چند توضیح و توصیه ضروری: *مطابق قانون ،افشای اطلاعات ِ خصوصی، جرم است. قانون مجازات اسلامی، صراحتاًدر ماده٧٤٥ .(ماده ١٦قانون جرایم رایانه ای). افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است* البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف نشده اند و صرفا در ماده ٨ قانون (احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی) نامه ها عکس هانوشته ها و فیلم های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته اند. *در رویه قضایی و نظام عرفی دایره اسرار خصوصی از این هم وسیع تر است و نسخه های پزشکی احکام دادگاه ها و اسناد مالی هم در این زمره قرار می گیرند. *تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی گردد، خواه تهدیدکننده به این واسطه* تقاضای مال به قصد اخاذی کرده و یا نکرده باشد، جرم مستقلی است که بر اساس ماده ٦٦٩ قانون مجازات اسلامی تا هفتاد وچهارضربه شلاق و یا تا دوسال حبس برای آن درنظرگرفته شده است. بنابراین همین که کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی( شامل عکس ها، متن چت ها صدای ضبط شده، فیلم و ...) کرده باشد حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد(که در اکثریت مواقع این تهدیدات هرگز عملی نمی شوند).ارتکاب جرم تهدید از سوی او قطعی و برای شما قابل شکایت و پیگیری است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code