| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران: پوریا شکیبایی تصویری قدیمی از خسرو شکیبایی را در اینستاگرام منتشر کرد.
 به گزارش خبرآنلاین، پوریا شکیبایی همراه با انتشار این عکس از روزهای کودکی اش نوشت: «این پُلیور جذاب حاصل زحمتِ مادر جانم است. خانه باف است.
آن زمان ها برق خانه ها زیاد مى رفت، چراغ هاى گردسوز بود. خانه هاى بى گاز هنوز از گردسوز استفاده مى کردند و خانه ما هم یکى از آنها بود مادر این پُلیور را براى من در آن شب هاى بى برقى مى بافت و من چون کار دیگرى جز در تاریکى چمباتمه زدن و نگاه کردن نداشتم، به رقصِ دستان مادر در حال بافتن، خیره مى شدم.»

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code