| یکشنبه، 07 آذر 1400
نگاه ایران/مختار جباری در ادامه بحث پیشین به چند مورد دیگر از آسیب شناسى شورا اشاره میشود: (یادداشت قبلی را از اینجا بخوانید) ٤- اثر پذیرى غیر مدنى : شورا بعنوان نهادى دموکراتیک که با مکانیزم انتخابات و با راى مردم شکل میگیرد قاعدتا از نقطه آغاز خود یعنى انتخاب رییس و هیات رییسه تا انتخاب شهردار و در ادامه فرایندهاى سیاست گذارى و نظارتى خود مى بایست متکى به عقل منفصل (کارشناسان، صاحب نظران) و عقل متصل خود (بدنه کارشناسى سازمان شهردارى) باشد ، با نگاهى به سنت رفتارى شوراى سوم و چهارم به پدیده جالبى برخورد میکنیم و آن اینکه در در انتخاب شهردار بعنوان اساسى ترین تصمیم یک دوره شورایى و بعد اعمال سوال یا استیضاح بخشى از اعضاى شورا بشدت تحت تاثیر کانون هاى برون محیطى که یا در قالب سایت هاى خبرى و یا موسسات خصوصى هستند قرار دارند. این کانون ها که تعداد محدودى هستند اما صداى بلندى دارند با اعمال شیوه هاى روانشناسانه لابى گرى و دادن آگاهى کاذب مدیریت ذهنى بعضى از اعضاى شورا را بدست گرفته و با اثر گذارى در تصمیمات اعضاى شورا در جهت منافع ویژه خود یا شهردار معرفى مى کنند یا راهکار اعمال فشار به شهردار مستقر ارایه میدهند و جالب اینکه در رستوران ها و قلیان سراها نیز همه این سناریو ها پیاده مى شود! براى شهرى با قدمت مدنیت شهر رشت برازنده نیست که تصمیاتى این چنین به جاى اینکه در کانون هاى مدرن اجتماعى و سیاسى گرفته شود در خانه ها و رستوران ها و قلیان سرا ها گرفته شود! ٥-جنس سیاست گذارى شورا بیشتر از نوع سیاست گذارى مکانیکال است در حالى که براى مناسبات پیچیده شهرى چون رشت باید نهاد سیاست گذار نوع سیاست گذارى اش ارگانیکى باشد و این ممکن نیست مگر به اینکه شورا باید مرکز پژوهشى مختص به خود داشته باشد. در سیاست گذارى از نوع ارگانیکى ،فرم و روح سیاست ها داراى هارمونى با واقعیت ها و منطق جارى محیط مورد سیاست گذارى است ، بطور نمونه میتوان به الگوى شهرگردى و تفریحى مردم شهر رشت و مردم شهر قزوین اشاره کرد. در قزوین مردم بیشتر میل به شب نشینى در منازل هم دارند اما در رشت مردم ترجیح میدهند شب به شهرگردى در شهر بپردازند. قاعدتا نوع سیاست گذارى و برنامه ریزى براى مدیریت شهرى در این دو شهر متفاوت خواهد بود. نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تائید محتوای آن نیست و صرفاً جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code