| چهارشنبه، 26 مرداد 1401
نگاه ایران: اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران درخصوص میانگین و میانه سنی جمعیت استان های کشور نشان می دهد هم اکنون استان سیستان وبلوچستان جوان ترین استان کشور به لحاظ جمعیتی و استان گیلان پیرترین استان در میان ۳۱ استان کشور است.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ میانگین سنی جمعیت ایران در سال ۱۳۹۵ برابر ۱/ ۳۱ سال محاسبه شده که در مقایسه با سال ۱۳۹۰، معادل ۳/ ۱ سال افزایش را نشان می دهد. در سال ۱۳۹۵ میانگین سنی مردان برابر ۹/ ۳۰ و زنان ۳/ ۳۱سال بوده است. میانه سنی جمعیت ایران در سال ۱۳۹۵ برابر ۳۰ سال است که در مقایسه با سال ۱۳۹۰ در مجموع ۳ سال افزایش را نشان می دهد. همچنین میانگین سنی جمعیت کشور در استان سیستان و بلوچستان، جوان ترین استان به لحاظ میانگین سنی، معادل ۵/ ۲۳ سال است؛ بعد از استان سیستان و بلوچستان استان های هرمزگان و کهکیلویه وبویر احمد به ترتیب با میانگین سنی ۱/ ۲۷ و ۶/ ۲۸ سال جوان ترین استان های کشور به لحاظ میانگین سنی هستند. این در حالی است که میانگین سنی در پیرترین استان کشور، گیلان، برابر با ۵/ ۳۵ سال گزارش شده است که بعد از گیلان، استان های مازندران و تهران به ترتیب با میانگین سنی ۳۴ و ۲/ ۳۳ سال، پیرترین استان های کشور محسوب می شوند. استان سیستان و بلوچستان و همچنین استان های هرمزگان و کهکیلویه و بویر احمد به واسطه مسائلی همچون سطح بالای محرومیت (محرومیت های شغلی، بهداشتی، آموزشی، درمانی و. . . ) و همچنین نامساعد بودن شرایط آب و هوایی جزو استان های مهاجر فرست محسوب می شوند و همین موضوع یکی از عواملی است که منجر به پایین بودن میانگین سنی در این استان ها شده است، البته نرخ زاد و ولد در این استان ها نیز به طور قطع یکی از مهم ترین عوامل جوان تر بودن جمعیت در آنها در مقایسه با سایر استان ها می تواند باشد. بنا بر اعلام مرکز آمار، هم اکنون کمتر از ۵۰ درصد جمعیت در استان سیستان و بلوچستان شهرنشین هستند. این درحالی است که همچنین مهاجرت پذیری برخی دیگر از استان ها مانند استان های مازندران و گیلان که به دلیل شرایط مناسب آب و هوایی یکی از اصلی ترین مقصد های مهاجرت معکوس از پایتخت و نواحی با شرایط آب وهوایی نامساعد هستند نیز می تواند به عنوان یکی از دلایل قوی در افزایش میانگین سنی این استان ها موثر باشد. هم اکنون بسیاری از متقاضیان مهاجرت معکوس از شهرهای آلوده وصنعتی به شهرهای شمالی، بازنشستگان و سالمندانی هستند که تمایل دارند در شهرهای خوش آب و هوای شمالی سکونت کنند و این عامل به طور قطع یکی از عوامل موثر در افزایش میانگین سنی در این استان ها محسوب می شود. براساس تعریف مرکز آمار ایران، میانگین سنی، متوسط سن افراد یک جامعه است و از تقسیم مجموع حاصلضرب های هریک از سنین منفرد در فراوانی افراد در آن سن به کل جمعیت، حاصل می شود. میانگین سنی جمعیت فعلی کشور حاکی از نیاز مبرم جامعه ایرانی به تامین مسکن مصرفی است؛ میانگین سنی اعلام شده از سوی مرکز آمار کشور نشان می دهد هم اکنون متوسط سنی جمعیت در کشور یعنی جمعیت ۱/ ۳۱ ساله، از آنجا که در سن تشکیل خانواده وازدواج قرار دارد، ضرورت تامین واحد مسکونی مصرفی در مناطق مختلف کشور را بیش از پیش نمایان می کند. به اعتقاد کارشناسان، لازم است سیاست گذاران حوزه مسکن با توجه به این آمار، سیاست ها وبرنامه های منسجم تری را برای پاسخ به نیاز مصرفی مسکن در کشور طراحی و عملیاتی کنند، چراکه متوسط سن جمعیت کل کشور حاکی از قرار گرفتن گروه های زیادی از افراد در فهرست متقاضیان خانه اولی است. همچنین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار نشان می دهد، برای هر دو جنس (زن و مرد) میانگین سنی در نقاط شهری به مراتب بیشتر از نقاط روستایی است. میانگین سنی مردان و زنان در نقاط شهری به ترتیب برابر ۳/ ۳۱و ۶/ ۳۱ سال و در نقاط روستایی ۷/ ۲۹و ۵/ ۳۰ سال است. نکته قابل توجه اینکه میانگین سنی زنان اندکی از میانگین سنی مردان بالاتر است. این موضوع به دلیل بالاتر بودن امیدزندگی زنان در مقایسه با مردان است. انتظار می رود در سال های آتی با افزایش شکاف امید به زندگی بین زنان و مردان و زنانه شدن سالمندی جمعیت، فاصله موجود بین میانگین سنی زنان از میانگین سنی مردان همچنان بیشترشود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code