| پنجشنبه، 17 آذر 1401
download عبدالحسین طوطیایی آنان که سال جدید را مجالی می پندارند تا کدورت های دیرین نسبت به همدیگر را با انباشتی از مهر و دوستی بزدایند به همدیگر نیز یادآور شوند که مبادا تنها به همین یک ماه فروردین بسنده کنیم. پیام نوروزی ٩٤ وزیر جهاد کشاورزی نیز از زمره خانه تکانی هایی به شمار آمد که افق های امیدبخشی را از دوردست ها برای جامعه ما گشود. مردم در سال های اخیر شاهد شتاب روزافزون تخریب منابع طبیعی و تولید بودند و گرد نومیدی بر نگاه به آینده، افق ها را برایشان تیره نشان می داد. اما پیام آشتی جویانه وزیر با طبیعتی که جز ناسپاسی بر آن روا نداشته بودیم پرتویی از امید را از آن افق ها تابانید. پیام وزیر جهاد کشاورزی با تأکید محوری بر حراست از منابع، بدون شک می تواند عیدی بزرگی را به مردم کشورمان ارمغان داده باشد. اشاره ایشان بر عزم در محدودیت واردات و به منظور حمایت از منابع تولید داخلی و چشم دوختن به آینده، حکایت از عزم جزم مدیریت کشاورزی برای گذر از سنگلاخ پیش روست. وزیر بیش از گذشته دریافته است گشوده بودن بی کنترل دروازه واردات به منزله فروبستن دریچه های امید به فردایی سرشار از توانایی مردم ما در عرصه تولید غذا است. او در پیام خود از همزیستی عادلانه فردای جامعه با طبیعتی بشارت داد که نشان از کرامت بی کران نظام هستی داشته است، طبیعتی که در سال هایی که بر ما گذشت، با تیغ خودخواهی بر گلویش چه ناسپاسی ها در حقش روا نداشته ایم. در آغاز این سال جدید، پیامی این گونه دلنشین آن گاه می تواند هر روز ما را نوروز کند که مدیریت بخش کشاورزی در مسیر برنامه آتی خود بر این میثاق نوروزی با مردم پای بفشرد. آنها باید به خود هشدار دهند که کنترل هوشمندانه واردات به ملامت های عجولانه عوامل و اهرم هایی می انجامد که از رونقشان کاسته شده است. پس در راهی که به شوق باروری و بالندگی این سرزمین گام می نهند، اگر سرزنش خارمغیلان ها هم آزارشان داد، نباید که غم به خود روا دارند. از آن طرف هم مردم ما به عنوان مصرف کنندگان اصلی این بخش حیاتی با همراهی بردبارانه بایستی چشم از عرصه های تولید برنداشته و از آنها همچون حریم خانه خود دیده بانی کنند. از سویی دیگر خبر نویدبخش مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با ادامه احداث و آب گیری سد شفا رود در استان گیلان که به نابودی ٣٠٠ هکتار از جنگل های هیرکانی منجر می شود را نیز بایستی عیدانه باارزش دیگری برای مردم و کشورمان تلقی کرد. سد شفارود با ارتفاع ١٣٧ متر، بزرگ ترین سد بتونی غلتکی کشور خواهد بود که در شش کیلومتری غرب رضوانشهر و ٦٥کیلومتری رشت روی رودخانه شفارود در حال تأسیس است. امیدواریم حساسیت های جامعه و تمامی رسانه هایی که قرار است با تمامی اختلاف نگاه در این بستر مشترک زندگی کنند، در این بازدارندگی، همبستگی اجتماعی را به نمایش بگذارند. بازدارندگی های سازنده ای که اگر از گذشته رخ می داد هم اکنون در شرایط پایدارتری به افق آینده خیره می شدیم. اما افسوس خوردن چاره کار آینده ما نیست شاید بتوانیم از انبوه خطاهایی که برفت، چراغ هایی برای پیش رویمان بیافروزیم.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code