| یکشنبه، 04 مهر 1400

نگاه ایران: کیفیت رطوبتی که در میوه است با رطوبتی که شما با نوشیدن آب به آن اضافه می کنید، متفاوت است لذا هرگز همراه «میوه» به ویژه میوه های آبدار، آب ننوشید.

به گزارش خبرنگاران پویا؛ میوه ها رطوبتی دارند که اگر همراه یا بعد از خوردن میوه، آب میل شود رطوبت اضافی به معده تحمیل و هضم میوه مختل می شود و خلط حاصل از آن خلطی ناصالح خواهد بود. کیفیت رطوبتی که در میوه است با رطوبتی که شما به آن اضافه می کنید متفاوت است مثلاً اگر انگور را همراه آب بخورید در اکثر مواقع حالت بدی به دست می دهد و حتی گاهی اسهالهای شدید ایجاد می کند. لذا توصیه می شود نیم ساعت قبل از خوردن میوه و یکی دو ساعت بعد از خوردن میوه (بسته به میزان قدرت معده شما در هضم میوه خورده شده) از نوشیدن آب خودداری کنید.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code