| شنبه، 27 دی 1399
نگاه ایران: رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با بیان اینکه کاهش نرخ سالمندی در کشور نیاز به برنامه ریزی دارد، گفت: در حال حاضر استان سیستان و بلوچستان دارای کمترین جمعیت سالمند و استان گیلان صاحب بیشترین افراد سالمند است. فرید براتی سده با اشاره به جوان ترین و پیر ترین استان های کشور گفت: طبق آماری که هم اکنون در اختیار داریم جوان ترین استان کشور، استان سیستان و بلوچستان است؛ یعنی نرخ سالمندی در آن پایین است. رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان براتی وی ادامه داد: در حال حاضر نرخ سالمندی در استان سیستان و بلوچستان حدود چهار درصد است. در این استان نرخ زاد و ولد نیز بالاست. همچنین استان های هرمزگان و خوزستان هم جزو جوان ترین استان ها هستند. رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان تصریح کرد: همچنین نرخ سالمندی در استان گیلان بالاست و دارای بیشترین جمعیت سالمند در کشور است. علاوه بر این در استان های تهران، مازندران، اصفهان، فارس و مرکزی نیز نرخ سالمندی بالاست.   براتی سده با بیان اینکه برای رشد نرخ سن در کشور به اقدامات گسترده ای نیاز است که نمی توان بدون برنامه به آن دست یافت، گفت: البته اقداماتی در کشور آغاز شده اما این اقدامات نیاز به کار کار شناسی و با اعتبارات مناسب دارد تا بتوان از بحران سالمندی جلوگیری کرد. بر اساس این گزارش، در حال حاضر نرخ سالمندی در کشور ۸. ۲ درصد است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code