| چهارشنبه، 10 آذر 1400
نگاه ایران:میزان پرداختی بیماران در بخش بستری و بستری موقت در مراکز درمانی دولتی شهری و روستایی تعیین و اعلام شد. میزان خودپرداخت (فرانشیز) پرداختی بیماران بستری و بستری موقت شهری در مراکز دولتی، (فرانشیز) پرداختی بیماران بستری و بستری موقت روستایی و ساکنان شهر های زیر 20 هزار نفر و عشایر در مراکز دولتی، (فرانشیز) پرداختی بیماران سرپایی برای خدمات پاراکلینیک تعیین شد. به استناد ماده (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور- مصوب 1373مقرر شده است: ماده ۹ - حق بیمه سرانه خدمات درمانی برای گروه های تحت پوشش بیمه همگانی خدمات درمانی و میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه شوندگان با در نظر داشتن سطح درآمد گروه های بیمه شونده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأیید شورای عالی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. تبصره - مابه التفاوت سهم درمان مشمولان قانون تأمین اجتماعی تا حق سرانه موضوع این ماده همه ساله در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد. بر این اساس هیئت وزیران در جلسه 1396/03/28 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال 1396 را تصویب کرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code