| شنبه، 03 مهر 1400
بابک کاظمی دبیرکمیته فرهنگیان ستادمرکزی روحانی درگیلان راهپیمایی ها درکشور اسلامی ایران همواره مظهراتحادوهمبستگی بوده وهست راهپیمایی هایی که درآن مردم ومسئولین بصورت خودجوش وداوطلبانه صرفا جهت وفاداری به آرمانهای انقلاب ونظام وتجدیدبیعت با رهبرفقیدانقلاب ومقام معظم رهبری درآن مشارکت می کنند. یکی ازاجتماعات وحدت آفرین که مردم مسلمان دنیا خصوصامردم ایران بازبان روزه درآن شرکت میکنند راهپیمایی عظیم روزجهانی قدس است که بنا به سفارش رهبرکبیرانقلاب امام خمینی (ره )آخرین روزجمعه ماه مبارک رمضان درتاریخ کشوربه این روزنام گذاری شده است . شرایط امروز کشورباتوجه به شیطنت های دشمنان قسم خورده ایران ازجمله عربستان وگروه تکفیری داعش می طلبد که وحدت وهمبستگی وانسجام درکشورحاکم باشد چون کوچکترین اختلاف درکشورازطرف هرگروه وهرشخص که باشد بمنزله همراهی بادشمنان کشورایران اسلامی می باشد. متاسفانه باتوجه به شرایط خاص کشورهمواره برخی ازافراطی های واپس گرا وتندروهای بی تدبیرباحرکات ورفتارهای ناسنجیده موجب خسارت به نظام وکشورمیشوند که متاسفانه امروزهمان گروه ۴درصدی که ازتمامی رانت هادرکشوربرخوردارند به رییس جمهور۲۴میلیونی مردم توهین کردند همان گروه اقلیتی که صرفا منافع شخصی خودشان راهمواره برمنافع ملی وعمومی کشورترجیح می دهند به دکترحسن روحانی اهانت کردند ولی درواقع این توهین به یک شخص نبودبلکه توهین به مشروعیت واقتدارنظام و همچنین توهین به تک تک ۲۴میلیون هواداردکترروحانی بودیابه تفسیری دیگراهانت به تمامی مشارکت کنندگان درانتخابات بودهمان رای دهندگانی که بامشارکت بالای خودارادت خودرابه نظام وانقلاب وخصوصا منویات مقام معظم رهبری ثابت نمودندواثبات کردندکه نظام انقلاب اسلامی ازمشروعیت بالایی دربین مردم برخورداراست  ولی هزاران افسوس که این اقلیتهای انقلابی نما باندانم کاری ها خودآب درآسیاب دشمنان ایران میریزند واتحادکشورراخدشه دارمی نمایند. همان ۴درصدی هایی که علیرغم توصیه های موکدمقام معظم رهبری ورییس جمهورعزیزولایتمدارکشوررادوقطبی می کنند وبدنبال تنش واختلاف درکشورهستند ولی این دوستان نادان بدانند که مردم حامی رییس جمهورمنتخب خودشان هستندوهیچ وقت روحانی راتنهانخواهندگذاشت چون اعتقاددارند مشروعیت انقلاب وکشورازمولفه های اصلی میباشد واقتدارکشوروحمایت ازمنافع ملی کشوررابرمنافع شخصی ترجیح می دهند وهمواره با پیروی از مقام معظم رهبری درحمایت ازدولت منتخب گام برخواهند داشت. چون درشرایط فعلی کشورجهت توسعه وپیشرفت به عقلانیت وتدبیرنیازداردعقلانیت وتدبیری که خوشبختانه بااستمراردولت دکترحسن روحانی تداوم می یابد. نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code