| یکشنبه، 04 مهر 1400
نگاه ایران:«آتش به اختیار، عبارتی است که رهبر معظم انقلاب نخستین بار چهارشنبه هفته پیش و تنها چند ساعت پس از حملات تروریستی تهران در دیدار دانشجویان از آن استفاده کردند؛ جمله ای که بار غافلگیرکنندگی نسبتاً زیادی داشت.» روزنامه جوان نزدیک به سپاه در ادامه نوشت: «کلیدواژه «آتش به اختیار» در فضای مجازی و رسانه ای با برداشت ها، تعابیر و تفسیر های متفاوت و حتی بعضی جاها مضحکانه و مغرضانه زیادی رو به رو شد. نمونه این تفاسیر یادداشت محسن کدیور بود که نوشته بود: «آتش به اختیار تشویق به اعمال خودسرانه و تقابل منتقدان، با دولت و جمهوریت قلمداد شده است!» این در حالی است که این کلیدواژه دقیقاً معنایی بر عکس چنین تفاسیری دارد، یعنی کار بر مدار «آتش به اختیار» مکمل دولت است، یعنی پیگیری آرمان ها و مطالبات به طور خودانگیخته و خارج از محدوده ها و حصارهای ارگان ها و نهادهای دولتی و رسمی و حکومتی. «آتش به اختیار» یعنی اعتلا و ارتقای انقلابی گری از سطح حاکمیتی به قله مردمی. رهبر معظم انقلاب طی سال های اخیر نسبت به نفوذ دشمن در دستگاه های کشور هشدار دادند و برخی این هشدارها را جدی نگرفتند. نفوذ بیش از همه در مباحث و مراکز فرهنگی خود را نشان داده بود تا جایی که ایشان در تحلیل شرایط، عبارت ولنگاری فرهنگی را به کار بردند حالا اما ایشان از اختلال در دستگاه ها لب به گلایه گشوده اند: «گاهی اوقات احساس می شود دستگاه های مرکزی فکری و فرهنگی و سیاسی دچار اختلالند و تعطیلند.» این اختلال سبب شده این بار رهبر انقلاب صریح تر از قبل سخن بگویند: «همه هسته های فکری، فرهنگی، عملی و جهادی هر کدام کار کنند، مستقل، آتش به اختیار باشند. البته قرارگاه مرکزی دستور می دهد اما چنان که قرارگاه مرکزی اختلال دارد، شما افسران جنگ نرم، آنجا آتش به اختیارید.» امام امت درباره تفاوت کار در فضای مجازی و حقیقی هم سخن گفته اند: «فضای مجازی چیز خوبی است، فرصتی است اما کافی نیست. بعضی ها چسبیده اند به فضای مجازی - توئیتر و مانند اینها - برای این که پیام های شان را برسانند. این فایده ندارد. مخاطب واقعی لازم است، میزگرد لازم است، سخنرانی لازم است، نشریه لازم است، بحث های دو نفره و سه نفره لازم است، جلسات تحلیل لازم است. این جور با مخاطبان تان بنشینید و مانند این کارها.» اما این جمله کوتاه آتش به اختیارید، فرمان یک فرمانده است که به نوعی نسبت به کنشگری برخی دستگاه های مرکزی امید زیادی ندارد. رهبری معظم انقلاب همیشه باز ترین سخنان خود را در دیدار دانشجویان بیان می کنند و این بار پس از ناامید شدن از خیل ژنرال های کت و شلواری، عبا و عمامه ای خطاب به آخرین امیدهای شان، عبارت آتش به اختیارید، اعلام می کنند، یعنی منتظر دستور نباشید و حرکت کنید. رهبری با این فرمان جواز دادند بی اذن و بی بهانه حرکت کنید و این حرکت مستلزم رشد و اندیشه ای است که تنها در روح عدالتخواه و خارج از مصلحت دانشجویان موجود است.»
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code