| شنبه، 09 مهر 1401
نگاه ایران:  کوروش کرم پور نماینده فیروزآباد در مجلس در گفتگو با ابتکار گفت: برای استقبال از مهمانانم مقابل گیت ورودی ایستاده بودم که مهاجمان وارد شدند و شروع به تیراندازی کردند. به سمت من هم تیراندازی کردند، اما من خودم را به زمین انداختم و تیر به من نخورد. در همان ورودی.. *اولین تروریست اولین پاسدار را با کلت زد. مهاجم دوم نیز وارد شد و شروع به تیراندازی به مهمانان کرد که دو خانم شهید شدند. *من خودم را به اتاق کناری سالن ورودی کشاندم و بعد از ورود مهاجمان، کلت پاسدار مضروب را برداشتم و به داخل ساختمان مجلس رفتم. * تا طبقه اول دنبال مهاجمان رفتم که تیراندازی شروع شد. چون حدس می زدم در صحن از وقوع این حادثه خبر نداشته باشند، به صحن رفتم و به آقای پزشکیان اطلاع دادم. *تروریست ها در ابتدای ورود از گیت مجلس بعد از تیراندازی اولیه، به برخی زخمی ها هم تیراندازی کردند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code