| دوشنبه، 08 آذر 1400
[caption id="attachment_9633" align="alignnone" width="167"]میر سعید صفوی* میر سعید صفوی*[/caption] مدیریت واژه ای فراگیر و درعین حال تخصصی، در عرصه های اجتماعی تاریخ بشر همواره نقش ایفا نموده است. مفهومی عام با کارکردهای مختلف در هم زیستی بشر اجتماعی درکنار دیگران که، چالش برانگیزترین پرسش پیرامون آنرا می توان دراین جمله جستجو کرد، آیا مدیریت اکتسابی است یا ذاتی؟ بنظر می رسد مقدم بر پرسش مذکور، پاسخ به این سئوال است که، آیا مدیریت علم است یا هنر؟ این واژه مانوس با جوامع بشری، در بستر تحول عظیم علمی دوران پس از انقلاب صنعتی، در چهارچوب قواعد مدون علمی تعریف گردیده و بصورت علم مدیریت، در شاخه های مختلف از مدیریت مالی تا منابع انسانی، مدیریت اجرایی تا استراتژیک، مدیریت بازرگانی تا پروژه و حتی امروزه مدیریت فنی و تخصصی، در مراکز آکادمیک شناخته می شود. اما، آیا قبل از مدون شدن علم و حرکت علمی جهان مدرن، واژه مدیریت به همین مفهوم در زندگانی بشر کاربرد داشته است؟ پاسخ به این پرسش، با در نظر گرفتن هنر مدیریتی فرد یا مجموعه ای، منفی میباشد. زیرا درطول تاریخ، تصمیم های مدیریتی همواره با به خدمت گرفتن تجربه و البته پس از از مدرنیسم، متکی به چهارچوب ها و قواعد علمی، نشاندهنده جنبه هنری مدیریت بوده است. باعنایت به مطالب اشاره شده، نگارنده بدنبال پاسخ روشنی برای یک پرسش اساسی در عرصه مدیریتی منطقه تالش بزرگ می باشد. براستی تالش نیازمند مدیران اجرایی بوده یا مدیران استراتژیک؟ پیش از هرگونه پاسخی، تعریف جامعی از از دو مفهوم اجرا و استراتژی با تکیه بر واژه مدیریت ارایه می گردد. اجرا در تعریف کلاسیک یعنی عمل گرایی براساس یک هدف تعیین شده درحالیکه استراتژی به معنی چگونگی اتخاذ عمل گرایی به یک هدف معینی که حتی ممکن است تغییر نماید! بنابراین مدیریت اجرایی به مسیر طی شده برای رسیدن به هدف می نگرد و مدیریت استراتژیک به بازخورد همزمان و متعامل مسیر و هدف تکیه دارد. ازنقطه نظر مدیریتی، مدیران اجرایی نتیجه گرا بوده و مدیران استراتژیک توسعه گرا می باشند. مدیران اجرایی ساختارمحور و سازمان یافته تصمیم می گیرند درحالیکه تصمیم های مدیران استراتژیک، سازمان دهنده و ساختار سازنده می باشد. نگاه مدیران اجرایی طولی بوده و درتقابل، نگاه مدیر استراتژیک عرضی خواهد بود. مخلص کلام اینکه، مدیر اجرایی سعی در اتخاذ منش عالمانه بوده درحالیکه، مدیر استراتژیک رویه هنرمندانه را در پیش خواهد گرفت. البته نگارنده سعی ندارد که چنین القا نماید، مدیر اجرایی بی بهره از هنر مدیریتی بوده و نیز مدیراستراتژیک بی توجه به علم! حال به پرسش اسای درخصوص منطقه تالش می رسیم. با درنظر گرفتن تمامی جوانب اعم از تضارب های فرهنگی، وسعت جغرافیایی و نگاههای حاکمیتی در منطقه تالش، تالش بزرگ مدیر استراتژیک می خواهد. *هیات علمی دانشگاه و مشاور در صنایع نفت، گاز و انرژی نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code