| دوشنبه، 08 آذر 1400
نگاه ایران: با حکم دکتر ثابت قدم شهردار رشت سمیه رستگار  به سمت سرپرست شهرداری منطقه سه رشت منصوب شد. همچنین یاسر صفا کار به عنوان سرپرست اداره حقوقی شهرداری رشت و نرجس محجوب و رضا حیدری توکلی هم به سمت سرپرست مدیریت مطالعات و پژوهش شهرداری رشت و سرپرست مدیریت تحقیقات و مطالعات ترافیکی شهرداری رشت منصوب شدند. «سمیه رستگار» که پیش از این مدیر امور حقوقی شهرداری بود به عنوان سرپرست شهرداری منطقه سه جایگزین «حسن علیزاده» شد. فرودین ماه 93 محمد ابراهیم خلیلی شهردار سابق رشت، مریم گل احضار را به عنوان شهردار منطقه دو شهرداری رشت منصوب کرده بود. حالا ثابت قدم شهردار فعلی رشت هم سمیه رستگار را به عنوان سرپرست شهرداری منطقه سه رشت منصوب کرده در حکم شهردار رشت خطاب به سمیه رستگار آمده است:با توجه به تجربه و تخصص جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان «سرپرست شهرداری منطقه سه» منصوب می گردید. امید است با در نظر گرفتن تعهد و توانمندیهای خود ضمن بهره گیری از منابع و امکانات موجود بستر های لازم برای پویایی و توسعه نظام های اجرایی را فراهم آورده و با نوآوری خلاقیت، تفکر و یافتن راه کارهای نوین در انجام ماموریت ها و وظایف سازمانی موفق و موید باشید.   سرپرست اداره حقوقی شهرداری رشت همچنین در حکم شهردار خطاب به جناب یاسر صفا کار می خوانیم:با توجه به تجربه و تخصص جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان «سرپرست اداره حقوقی شهرداری رشت» منصوب می گردید. امید است با در نظر گرفتن تعهد و توانمندی های خود ضمن بهره گیری از منابع و امکانات موجود بستر های لازم برای پویایی و توسعه نظام های اجرایی را فراهم آورده و با نوآوری خلاقیت، تفکر و یافتن راه کارهای نوین در انجام ماموریت ها و وظایف سازمانی موفق و موید باشید. سرپرست مدیریت مطالعات و پژوهش شهرداری رشت ثابت قدم خطاب به نرجس محجوب هم نوشته: با توجه به تجربه، تخصص و توانمندی های جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان «سرپرست مدیریت مطالعات و پژوهش شهرداری رشت» منصوب می گردید. امید است با اتکاء به خداوند متعال و تجارب ارزنده تان بستر های لازم به منظور ارتقاء بخشی به ظرفیت ها و استعداد های موجود را فراهم و با نوآوری در فعالیت ها کار آمد سازی ساختار سازمانی را در الویت قرارداده و با شتاب دهی به برنامه ها جهت تحقق شهرداری پویا و مردم مدار موفق و موید باشید. سرپرست مدیریت تحقیقات و مطالعات ترافیکی شهرداری رشت رضا حیدری توکلی هم که به سمت سرپرست مدیریت تحقیقات و مطالعات ترافیکی شهرداری رشت منصوب شده از سوی شهردار حکم دریافت کرد. در حکم او هم آمده است:با توجه به تجربه، تخصص و توانمندی های جنابعالی به موجب این ابلاغ با حفظ سمت به عنوان «سرپرست مدیریت تحقیقات و مطالعات ترافیکی شهرداری رشت» منصوب می گردید. امید است با اتکاء به خداوند متعال و تجارب ارزنده تان بستر های لازم به منظور ارتقاء بخشی به ظرفیت ها و استعدادهای موجود را فراهم و با نوآوری در فعالیت ها کارآمد سازی ساختار سازمانی را در الویت قرارداده و با شتاب دهی به برنامه ها جهت تحقق شهرداری پویا و مردم مدار موفق و موید باشید.
به اشتراک بگذارید:
برچسب‌ها: سمیه رستگار

نگاه شما:

security code