| چهارشنبه، 28 اردیبهشت 1401
نگاه ایران: با توجه به برگزاری پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نتایج شمارش آرا انتخابات شوراهای اسلامی شهر در شهرستان تالش به ترتیب دارندگان بیشتری رای به شرح زیر است: اعضای اصلی و علی البدل شهر هشتپر: آقای بهزاد پورپناه ۹۰۷۳ رای آقای عبدالله حسین پور ۵۹۴۵ رای آقای رامین باباپور شگردشت ۵۸۱۶ رای خانم فیروزه اردوئی ناوان ۵۱۹۴ رای آقای سهیل سلامی ریک ۵۱۵۷ رای آقای نقی زینلی ۵۰۹۰ رای آقای حافظ محفوظی ۴۳۲۴ رای آقای بهروز علی بابایی طولارود ۴۰۴۳ رای ۹.آقای حمید صمدی ۳۷۲۲ رای ۱۰. رضا فلاح خوش خلق ۳۶۶۳ رای ۱۱. علیرضا یوسفی طولارودی ۳۵۳۷ رای ۱۲. احمد قلعه کفایی ۳۴۸۱ رای اعضای اصلی و علی البدل شورای شهر اسالم: علی نوری ناورود فرزند رحمت دارای ۳۲۴۵رای سامان پور حسنی ناوی فرزند رحمت اله دارای ۲۲۷۵رای یوسف عبدالهی فرزند رشید دارای ۲۱۰۰رای سیف اله صداقت دوست فرزند طوفان دارای ۱۸۸۲رای شهلا کاچری فرزند نوراله دارای ۱۸۵۹رای حسین محمدپرستی دیگه سرائی فرزند نیروگاه دارای ۱۷۹۹ رای سیدقدیر رفیع زاده اندبیلی فرزند میرابراهیم دارای۱۶۶۴ رای غلامحسین شعبانی فرزند کامران دارای ۱۶۳۴۴ رای اعضای اصلی و علی البدل شورای شهر حویق: شهروز بابایی حویق دارای ۱۲۱۳رای یعقوب غفاری دارای ۱۱۸۱ رای صابر فهیم دارای ۱۱۰۰رای اسرافیل مستمندی دارای ۱۰۱۰رای کامران فرجامی حویق دارای ۱۰۰۶رای مهران کامرانی حویق دارای ۹۱۶رای اسماعیل پارسا دارای ۸۵۹رای کیانوش خورشیدی دارای۸۳۸۸رای اعضای اصلی و علی البدل شورای شهر چوبر: حامد قلی پور چوبر دارای ۱۳۴۶ رای عارفعلی نعمتی حویق دارای ۱۲۷۰رای عیسی مختارپور چوبر دارای ۱۱۸۸رای رضوان آقایی چوبر دارای۱۱۵۲رای مجید رمضانی چوبری دارای ۱۱۱۲رای شهروز یاقوتی نصرت آباد دارای ۱۰۹۹رای فرهاد حیدرنیا چوبر دارای ۱۰۳۴رای امید محمدی دارای ۹۰۳۳رای اعضای اصلی و علی البدل شورای شهر لیسار: علیرضا غفاری دارای ۱۸۵۷رای سید هابیل میربهاری دارای ۱۸۱۲رای عسگرآصفی دارای ۱۷۳۵رای سید حمداله سیدترابی محمود آباد دارای ۱۶۹۵رای مجتبی نصرتی قلعه بین دارای ۱۳۱۴ رای محمد فیروزان قلعه بین دارای ۱۲۸۸رای عزیز نوروزیان دارای ۱۰۷۳رای محمدتقی نظیری هره دشت دارای ۱۰۶۰۰رای  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code