| شنبه، 31 اردیبهشت 1401
نگاه ایران: فرمانداری رودسر طی اطلاعیه ای نتایج پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر رودسر را به شرح  ذیل اعلام کرد: ۱_ آقای مجتبی کاظمی نام پدر اکبر دارای ۳۵۹۶ رای ۲_ آقای اسماعیل صفری نام پدر محمدصالح دارای ۳۰۴۵ رای ۳_ آقای ابراهیم ربانی افرمجانی نام پدر احمد دارای ۲۹۰۸ رای ۴_ آقای محمود فرج پوررودسری نام پدر جواد دارای ۲۵۹۵ رای ۵_ آقای شهرام قهرمانی نام پدر مطلب دارای ۲۵۴۵ رای ۶_ آقای مهدی ابوطالبی سلاکجانی نام پدر عزت اله دارای ۲۳۹۰ رای ۷_ آقای سیدمجتبی سادات فر نام پدر سید قاسم دارای ۲۲۳۹ رای ۸_ خانم فائزه قنبرزاده رانکوهی نام پدر نصرالله دارای ۲۱۹۱ رای ۹_ آقای مصعب زالفی گرکرودی نام پدر علی دارای ۱۹۸۶ رای ۱۰ _ آقای محمدتقی نجف زاده شوکی نام پدر یوسف دارای ۱۹۵۵ رای ۱۱ _ آقای رضا کاظمی نام پدر کاظم دارای ۱۸۹۶ رای ۱۲ _ آقای سیدیزدان میرحبیبی رودسری نام پدر سید حبیب دارای ۱۸۳۲ رای ۱۳ _ خانم معصومه نقدی بازنشین نام پدر علی دارای ۱۶۷۳ رای ۱۴ _ آقای حسن سالاری کرکرودی نام پدر سالار دارای ۱۶۴۰ رای ۱۵ _ آقای سیدمحمدعلی میرراضی رودسری نام پدر سید رضى دارای ۱۶۳۷ رای ۱۶ _ آقای سیدعلیرضا مظفری نام پدر سید ابراهیم دارای ۱۶۲۶ رای ۱۷ _ آقای سیدسبحان میرعابدحسینی نام پدر میراقا دارای ۱۵۷۸ رای ۱۸ _ آقای علی شاهانی رودسری نام پدر عبدالرحیم دارای ۱۵۷۳ رای ۱۹ _ آقای هادی قربان نژادشوکی نام پدر عیسى دارای ۱۴۰۷ رای ۲۰ _ آقای عباس روغنڃیان رودسری نام پدر اسماعیل دارای ۱۳۹۰ رای ۲۱ _ آقای محمود صالحی لیمائی نام پدر نورعلى دارای ۱۳۰۷ رای ۲۲ _ آقای امیرحسین نیکخوگواسرائی نام پدر عبدالرحمن دارای ۱۲۶۷ رای ۲۳ _ خانم رفعت رحیمی گورجی نام پدر غنى دارای ۱۲۵۷ رای ۲۴ _ آقای اسماعیل اصغرزاده رودسری نام پدر غلام دارای ۱۱۹۱ رای ۲۵ _ آقای محمد حسین زاده نام پدر ابوالقاسم دارای ۱۱۸۰ رای ۲۶ _ آقای سجاد غلامی نام پدر جواد دارای ۱۱۲۲ رای ۲۷ _ آقای حسین حسن پورمقدم نام پدر صدراله دارای ۱۰۵۱ رای ۲۸ _ آقای عزیز حسین نژاد نام پدر محمدحسن دارای ۹۱۷ رای ۲۹ _ آقای سیدمعصوم جوادی نام پدر سیدمحمد دارای ۹۰۶ رای ۳۰ _ آقای حمیدرضا تاری نام پدر اسماعیل دارای ۹۰۱ رای ۳۱ _ آقای اسمعیل فکوری آزارکی نام پدر عباس دارای ۸۹۷ رای ۳۲ _ آقای سعید معتمدی نسب نام پدر علیرضا دارای ۸۲۷ رای ۳۳ _ آقای یحیی مصدق نام پدر قاسم دارای ۷۸۶ رای ۳۴ _ آقای عبدالله نصری رودسری نام پدر حسین دارای ۷۵۷ رای ۳۵ _ آقای ستار باقری نام پدر محمد دارای ۷۰۸ رای ۳۶ _ آقای رضا حسن پور نام پدر صادق دارای ۴۷۸ رای ۳۷ _ آقای میرروشن میراحمدی نام پدر سیدناصر دارای ۴۴۰ رای ۳۸ _ آقای حسن حسن زاده نام پدر طاهر دارای ۴۳۵ رای ۳۹ _ آقای حبیب رمضانی نام پدر رمضان دارای ۴۳۳ رای ۴۰ _ آقای شعبانعلی سهرابی مقدم چافجیری نام پدر بهرامعلى دارای ۴۱۷ رای ۴۱ _ آقای فرهاد قربانی نام پدر غلامرضا دارای ۴۱۵ رای ۴۲ _ خانم شهلا آقاجانی ماچیانی نام پدر محسن دارای ۳۶۹ رای ۴۳ _ آقای عبدالرضا اسمعیل پورمقدم نام پدر محمد حسین دارای ۳۵۰ رای ۴۴ _ آقای عباس پورعیسی عندلیب نام پدر على دارای ۳۳۵ رای ۴۵ _ آقای علیرضا فرضپورماچیانی نام پدر اسحق دارای ۳۳۰ رای ۴۶ _ آقای حسین محمدی کجیدی نام پدر محمدعلى دارای ۲۶۳ رای ۴۷ _ آقای مجتبی سالم نام پدر علی دارای ۲۵۷ رای ۴۸ _ آقای وحید پورعیسی چافجیری نام پدر ناصر دارای ۲۴۹ رای ۴۹ _ آقای میثم طاهری نیا نام پدر منصور دارای ۲۲۷ رای ۵۰ _ خانم سیده الهام سلیمانی نام پدر سیدمرتضى دارای ۱۸۱ رای ۵۱ _ آقای میثم اکبری کلانی نام پدر عیسی دارای ۱۶۶ رای اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۰۰ آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل فرمانداری آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد. شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.