| دوشنبه، 10 مهر 1402
نگاه ایران:  منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر کوچصفهان معرفی شدند. با پایان یافتن شمارش آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر کوچصفهان، اسامی منتخبینی که به ترتیب حائز کسب بیشترین آرا شدند، به شرح زیر می باشد: اعضای اصلی شورا: ۱ – آقای شهاب حاجعلیپور نام پدرشهرام دارای ۲۴۸۲ رای ۲ – آقای اسماعیل سیارگیلوائی نام پدرحسین دارای ۱۹۵۵ رای ۳ – آقای اسمعیل ایزدی نام پدراحمد دارای ۱۹۴۳ رای ۴ – آقای عباس گلعلی زاده لاله دشتی نام پدرناصر دارای ۱۸۵۵ رای ۵ – آقای محمدعلی شورشی جوبجارکلی نام پدرحسین دارای ۱۷۸۷۷ رای اعضای علی البدل: ۱ – آقای مهیار حسین زاده پیرموسائی نام پدر محمدتقی دارای ۱۶۷۲ رای ۲ – آقای اسحاق رمضانی کوچصفهانی نام پدر محمد دارای ۱۵۲۹ رای ۳ – آقای مسعود متقی پیرموسائی نام پدر ابوطالب دارای ۱۵۰۶۶ رای