| یکشنبه، 02 مهر 1402
نگاه ایران: با پایان یافتن شمارش آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر  لولمان ، اسامی منتخبینی که به ترتیب حائز کسب بیشترین آرا شدند، به شرح زیر می باشد: بنابراین با توجه به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای این شهر ۵ نفر و تعداد اعضای علی البدل آن ۳ نفر می باشد، افراد مشروح زیر: ۱ – خانم سیده مریم پاک زاد سلکی سری نام پدرسیدفاضل دارای ۱۶۳۱ رای ۲ – آقای حسین زمانی رودبارکی نام پدرمحمد دارای ۱۴۸۱ رای ۳ – آقای  شهرام زمانی رودبارکی نام پدرمحمد دارای ۱۲۹۵ رای ۴ – آقای  علیرضا رازقی پیربستی نام پدرفتحعلی دارای ۱۲۸۵ رای ۵ – آقای  سیدمحمود حسینی رشت آبادی نام پدرسید جمال دارای ۱۲۲۸۸ رای اعضای علی البدل: ۱ – آقای غلامرضا اسمعیلی طارمسری نام پدر شعبانعلى دارای ۱۱۱۵ رای ۲ – آقای  امین زمانی رودبارکی نام پدر فرامرز دارای ۱۰۷۷ رای ۳ – آقای  علیرضا پاکزاد کرباسدهی نام پدر صفر دارای ۱۰۵۰۰ رای