| جمعه، 31 شهریور 1402
نگاه ایران: با پایان یافتن شمارش آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر لشت نشاء ، اسامی منتخبینی که به ترتیب حائز کسب بیشترین آرا شدند، به شرح زیر می باشد. با توجه به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای این شهر ۵ نفر و تعداد اعضای علی البدل آن ۳ نفر می باشد، افراد مشروح زیر: ۱ – آقای  محمد صادقی بالاجورشری نام پدرصفرعلی دارای ۲۴۱۵ رای ۲ – آقای  حبیب ابراهیمی بلوچی نام پدریوسف دارای ۱۸۷۸ رای ۳ – آقای  سیدحنان میرهاشمی جورشری نام پدرسید اکبر دارای ۱۸۲۱ رای ۴ – آقای  علیرضا دقت کار نام پدرکریم دارای ۱۷۸۷ رای ۵ – آقای  منصور تامینی لیچائی نام پدرمرتضی دارای ۱۴۹۷۷ رای اعضای علی البدل: ۱ – آقای  بهرام امیدی توچائی نام پدر اردشیر دارای ۱۳۱۷ رای ۲ – آقای  افشین غفاری نام پدر غفار دارای ۱۱۳۸ رای ۳ – آقای محمد صفری نام پدر على دارای ۱۰۸۰۰ رای