| شنبه، 08 مهر 1402
نگاه ایران:  منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر خشکبیجار معرفی شدند. با پایان یافتن شمارش آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر خشکبیجار ، اسامی منتخبینی که به ترتیب حائز کسب بیشترین آرا شدند، به شرح زیر می باشد: تعداد اعضای اصلی: ۱ – آقای  ابراهیم اخوان رودپشتی نام پدرنصراله دارای ۱۴۹۳ رای ۲ – خانم سیده زهرا حسینی جکتاجی نام پدرسید هاشم دارای ۱۳۱۰ رای ۳ – آقای حسن معینی یوسفی نام پدرغلامحسین دارای ۱۲۵۱ رای ۴ – آقای رامین صفاری طبالوندانی نام پدرطاهر دارای ۱۰۸۷ رای ۵ – آقای کاوه صفری یوسفی نام پدرغلامعلى دارای ۹۴۲۲ رای اعضای علی البدل: ۱ – خانم سمیرا راستگو طبالوندانی نام پدر اسمعیل دارای ۷۷۵ رای ۲ – آقای  محمد احمدزاده سیاه اسطلخی نام پدر على دارای ۷۱۹ رای ۳ – آقای  مرتضی مهدوی کته سری نام پدر محمدرضا دارای ۶۱۵۵ رای