| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
نگاه ایران: منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر سنگر معرفی شدند. با پایان یافتن شمارش آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر سنگر ، اسامی منتخبینی که به ترتیب حائز کسب بیشترین آرا شدند، به شرح زیر می باشد: بنابراین با توجه به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای این شهر ۵ نفر و تعداد اعضای علی البدل آن ۳ نفر می باشد. ۱ – آقای  ابراهیم زرین بازقلعه نام پدرقربان دارای ۱۵۰۴ رای ۲ – آقای  حسن محمدی نام پدرمحمد دارای ۱۴۸۹ رای ۳ – خانم  مریم معصومی بالاشادهی نام پدرمنصور دارای ۱۴۰۰ رای ۴ – آقای رحیم پورطالمی نام پدرحسن دارای ۱۳۳۲ رای ۵ – آقای  نادر کبریائی جوبنه نام پدرعلى دارای ۱۲۷۳۳ رای اعضای علی البدل: ۱ – آقای  حجت کیاهی کدوسرائی نام پدر قربانعلى دارای ۱۱۶۰ رای ۲ – آقای  سیف اله سهرابی طالمی نام پدر ابوالقاسم دارای ۹۰۲ رای ۳ – آقای  محمدرضا پوررجبی طالمی نام پدر احمد دارای ۸۹۹۹ رای