| سه شنبه، 03 خرداد 1401
نگاه ایران: اعضای جدید شورای شهر صومعه سرا و تولمشهر شهرستان صومعه سرا با پایان شمارش آرا معرفی شدند.
 با پایان شمارش آرای صندوق های اخذ رای در شهرستان صومعه سرا ترکیب اعضای شورای دو شهر مشخص شدند. در شهر صومعه سرا که با حضور ۵۱ نامزد رقابتی سخت برای کسب پنج کرسی پارلمان شهری وجود داشت آقای حسن سرشاد با کسب پنج هزار و ۱۶ رأی مأخوذه به عنوان نفر اول و آقایان وحید زارع درخشان با چهار هزار و ۲۱۶ رأی، حسن ارشاد با چهار هزار و ۳۸ رأی، حسین رحیمی با سه هزار و۷۷۷ رأی و مجید صانعی با سه هزار و ۵۸۷ رأی مأخوذه به عنوان نفرات دوم تا پنج وارد پارلمان شهری صومعه سرا شدند. گفتنی است خانم مریم نیکنام با کسب سه هزار و ۴۴۸ رأی و ناصر حقیقی نیز با دو هزار و ۹۹۰ رأی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شده اند. در شهر تولمشهر از توابع بخش تولمات شهرستان صومعه سرا نیز ۲۱ نامزد برای رسیدن به کرسی های شورای شهر باهم به رقابت پرداختند که بعد از شمارش صندوق های آرا خانم زینب فرح بخش با یک هزار و ۴۲۳ رأی مأخوذه، محمدرضا مصلحی با یک هزار و ۲۲۰ رأی، حسین تقی زاده با یک هزار و ۱۶۴ رأی، احمد حسن نژاد با یک هزار و ۱۲۳ رأی و یاسر ابراهیمی نیز با ۹۳۸ رأی به ترتیب به عنوان نفرات دوم تا پنجم معرفی شدند. همچنینی اسماعیل صادقی نیز با کسب ۹۲۷ رأی به عنوان عضو علی البدل مشخص شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code