یکشنبه، 04 آبان 1399 | 2020 Sunday 25 ,October  
نگاه ایران: در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی کحتر حوزه انتخابیه بندرانزلی می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی بندرانزلی به شرح زیر می باشد : ۱-آقای مهران آتش افروز کیوی فرزند علی کد نامزد ۱۲۴ ۲-آقای سید مجید احمدی فرزند سید صفت الله کد نامزد ۱۲۵ ۳-آقای امیر احمدی فرد فرزند صبحعلی کد نامزد ۱۲۶ ۴-محمد اصیاد اصغریان مشهور به اصغریان فرزند حسین کد نامزد ۱۲۸ ۵-آقای سید محمد آستانه دوست فرزند سید مهدی کد نامزد ۱۲۹ ۶-خانم فاطمه اعزازی اردی فرزند عزیز اله کد نامزد ۱۴۱ ۷-آقای سعید آفتابی حسین فرزند حسین کد نامزد ۱۴۲ ۸-آقای سیامک باقری تربه بر مشهور به بهرام فرزند مطلب کد نامزد ۱۴۵ ۹-آقای سید امیر بدری فرزند میرحسین کد نامزد ۱۴۶ ۱۰-آقای محمد رضا بدیعی فر مشهور به محمود فرزند اصغر کد نامزد ۱۴۷ ۱۱-آقای ابراهیم برف چالانی فرزند محمد کد نامزد ۱۴۸ ۱۲-آقای امیر بهرامی فرزند خلیل کد نامزد ۱۴۹ ۱۳-خانم مریم به منش فرزند ناصر کد نامزد ۱۵۱ ۱۴-خانم ام البنین پور احمدی آموخته مشهور به مینا فرزند حسن کد نامزد ۱۵۲ ۱۵-خانم فاطمه تجدد فرزند عیسی کد نامزد۱۵۸ ۱۶-خانم فاطمه ترلک مشهور به ویدا فرزند قربان کد نامزد ۱۵۹ ۱۷-آقای شعبان جعفری جفرودی فرزند صادق کد نامزد ۱۶۱ ۱۸-آقای داریوش جلالوندی فرزند اسدالله کد نامزد ۱۶۲ ۱۹-آقای حسن جمشیدی فلاح مشهور به حسین فرزند محمد کد نامزد ۱۶۴ ۲۰-آقای مهدی جهاندوست خلخالی فرزند محمد علی کد نامزد ۱۶۵ ۲۱-آقای هادی حیدری مشهور به نادر فرزند شکور علی کد نامزد ۱۶۷ ۲۲-خانم فخرالسادات خاکپور فرزند میرآقا کد نامزد ۱۶۸ ۲۳-آقای فرامرز دباغ رضائیه فرزند اسمعیل کد نامزد ۱۷۴ ۲۴-آقای هادی دلخوش حقیقی سوسری فرزند علی کد نامزد ۱۷۵ ۲۵-آقای محمد رضا رحیمی کاشانی فرزند مهدی کد نامزد ۱۷۵ ۲۶-آقای بهمن سبزعلی زنجان خواه مشهور به موسی-موسی زنجانی فرزند خدمتعلی کد نامزد ۱۷۸ ۲۷-آقای علی سفید روح مشهور به سفید رخ-ستاره آبی فرزند محمد کد نامزد ۱۸۱ ۲۸-خانم مهدیه سیف الله زاده شفارودی فرزند محمد کد نامزد ۱۸۵ ۲۹-آقای مجید شمشیر کار فرزند محمد علی کد نامزد ۱۸۵ ۳۰-خانم زهرا شهماری کلیمانی فرزند اسمعیل کد نامزد ۱۸۶