| شنبه، 08 مهر 1402
نگاه ایران: فرمانداری رشت اسامی نامزدهای انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر خشکبیجار را اعلام کرد.
متن اطلاعیه فرماندار رشت و اعلام اسامی نامزدهای شورای خشکبیجار به شرح زیر است: در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر شکبیجار می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر خشکبیجار به شرح زیر می باشد:
۱- آقای محمد احمدزاده سیاه اسطلخی فرزند على کد نامزد ۱۵ ۲- آقای ابراهیم اخوان رودپشتی فرزند نصراله کد نامزد ۱۶ ۳- آقای محمد پورغفاری دافچائی مشهور به غفاری فرزند اسمعیل کد نامزد ۱۸ ۴- آقای پویا تقی مهرجکتاجدینانی فرزند پرویز کد نامزد ۱۹ ۵- آقای سیدیاسر حسینی پاکدامن کوهی فرزند سیدمجتبی کد نامزد ۲۱ ۶- خانم سیده زهرا حسینی جکتاجی فرزند سید هاشم کد نامزد ۲۴ ۷- خانم سمیرا راستگوطبالوندانی مشهور به سحر فرزند اسمعیل کد نامزد ۲۶ ۸- آقای محمدمهدی راستگوی دلیرشیشه گورابی فرزند محمد حسن کد نامزد ۲۷ ۹- آقای یوسف رجبی فرشمی مشهور به مجتبى فرزند یعقوب کد نامزد ۲۸ ۱۰- آقای محمدعلی رنجبرنوشری مشهور به احمد فرزند جعفر کد نامزد ۲۹ ۱۱- آقای تقی زادحسین بسته دیمی فرزند نقی کد نامزد ۴۱ ۱۲- آقای منصور ساعدی شهرستانی فرزند گل کد نامزد ۴۲ ۱۳- آقای رامین صفاری طبالوندانی فرزند طاهر کد نامزد ۴۵ ۱۴- آقای کاوه صفری یوسفی مشهور به حمید صفری فرزند غلامعلى کد نامزد ۴۶ ۱۵- آقای سجاد علی نیای ملک دهی فرزند بهمن کد نامزد ۴۸ ۱۶-آقای علی اکبر کردی فرزند حسینعلى کد نامزد ۵۱ ۱۷-آقای حسین لطفی فرزند غلامحسن کد نامزد ۵۲ ۱۸-خانم کتایون محمودی گورابی فرزند محمد کد نامزد ۵۶ ۱۹- آقای سلمان مظفری راد فرزند ابراهیم کد نامزد ۵۷ ۲۰- آقای حسن معینی یوسفی فرزند غلامحسین کد نامزد ۵۸ ۲۱-اقای رضا ملکدوست نوشری فرزند رجبعلى کد نامزد ۵۹ ۲۲- آقای مرتضی مهدوی کته سری فرزند محمدرضا کد نامزد ۶۱ ۲۳ – آقای محمدباقر نادری جورکویه فرزند مرتضى کد نامزد ۶۲ ۲۴-  آقای رضا نجم الدین طبالوندانی مشهور به منصور نجم الدین فرزند یوسف کد نامزد ۶۴ ۲۵-  آقای بهروز همت طبالوندانی فرزند عبدالرحیم کد نامزد ۶۵ ۲۶-  آقای مرتضی هوشیارجورکویه فرزند غلامرضا کد نامزد  ۶۷

توجه :

۱-نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 5 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقطاسامی تعداد حداکثر 5 نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند.

۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری رشت در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد.

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

سیروس شفقی

فرماندار شهرستان رشت