| جمعه، 31 شهریور 1402
نگاه ایران: فرمانداری رشت اسامی نامزدهای انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر کوچصفهان را اعلام کرد.
متن اطلاعیه فرماندار رشت و اعلام اسامی نامزدهای شورای کوچصفهان به شرح زیر است: در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر کوچصفهان می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر کوچصفهان به شرح زیر می باشد: ۱- آقای محمد افتخاری سدهی فرزند هادی کد نامزد ۱۵ ۲- آقای اسمعیل ایزدی فرزند احمد کد نامزد ۱۶ ۳- آقای قربان برازنده فرزند حسین کد نامزد ۱۷ ۴-خانم سمیه برق مشهور به شادی فرزند محمدتقی کد نامزد ۱۸ ۵- آقای علی برق فرزند محمد نقى کد نامزد ۱۹ ۶-آقای امیر پورحسین مشهور به فرشید فرزند رجب کد نامزد ۲۱ ۷- آقای شهاب حاجعلیپور فرزند شهرام کد نامزد ۲۴ ۸- آقای حسین حسین پورلیموچائی فرزند جان على کد نامزد ۲۵ ۹- آقای صفر حسین زاده پیرموسائی فرزند قاسم کد نامزد ۲۶ ۱۰- آقای مهیار حسین زاده پیرموسائی فرزند محمدتقی کد نامزد ۲۷ ۱۱- آقای حمیدرضا حیدری ایمن آبادی مشهور به حمید فرزند حسن کد نامزد ۲۸ ۱۲- آقای مجتبی داداشی شیرایه فرزند مصطفى کد نامزد ۲۹ ۱۳- آقای سیدابراهیم دانش میرکهن مشهور به مسعود فرزند سیدمرتضی کد نامزد ۴۱ ۱۴- آقای اسحاق رمضانی کوچصفهانی مشهور به رامون فرزند محمد کد نامزد ۴۲ ۱۵- آقای اسماعیل سیارگیلوائی فرزند حسین کد نامزد ۴۵ ۱۶- آقای مرتضی شعبانی کوچصفهانی فرزند هادی کد نامزد ۴۷ ۱۷- آقای محمدعلی شورشی جوبجارکلی فرزند حسین کد نامزد ۴۸ ۱۸-آقای داریوش صادقی نویده فرزند محمد کد نامزد ۴۹ ۱۹- آقای نعمت اله فلاح ذاغ چشم فرزند کاس کد نامزد ۵۱ ۲۰- آقای محمدرضا کاظمی پورجوبیجارکلی فرزند غلامرضا کد نامزد ۵۲ ۲۱ -آقای کریم کامران کنارسری فرزند رمضان کد نامزد ۵۴ ۲۲ -آقای محمدرضا کشاورزرودکلی فرزند على کد نامزد ۵۶ ۲۳ -آقای عباس گلعلی زاده لاله دشتی فرزند ناصر کد نامزد ۵۷ ۲۴ -آقای مسعود متقی پیرموسائی فرزند ابوطالب کد نامزد ۵۸ ۲۵ -آقای سعید محمدابراهیم زاده پشکه مشهور به سعید ابراهیم زاده فرزند ناصر کد نامزد ۵۹

توجه :

۱-نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 5 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقطاسامی تعداد حداکثر 5 نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند.

۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری رشت در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد.

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

سیروس شفقی

فرماندار شهرستان رشت