| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
نگاه ایران: فرمانداری رشت اسامی نامزدهای انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر لولمان را اعلام کرد.
متن اطلاعیه فرماندار رشت و اعلام اسامی نامزدهای شورای لولمان به شرح زیر است: در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر لولمان می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر لولمان به شرح زیر می باشد: ۱- آقای محمدتقی آبادگرچهارده مشهور به بشیر فرزند عباس کد نامزد ۱۵ ۲-آقای یاسر آذرپرند فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۶ ۳- خانم مریم اسپرهم فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۷ ۴- آقای غلامرضا اسمعیلی طارمسری فرزند شعبانعلى کد نامزد ۱۸ ۵- خانم مهدیه اورلی فرزند محسن کد نامزد ۱۹ ۶-آقای محمد باهری مقدم مشهور به شعبان فرزند موسی کد نامزد ۲۱ ۷- خانم سیده مریم پاک زادسلکی سری مشهور به خانوم شهردار فرزند سیدفاضل کد نامزد ۲۴ ۸- آقای علیرضا پاکزادکرباسدهی فرزند صفر کد نامزد ۲۵ ۹- خانم رقیه تیغ نوردکورکاء فرزند اکبر کد نامزد ۲۶ ۱۰- آقای سیدمحمود حسینی رشت آبادی فرزند سید جمال کد نامزد ۲۷ ۱۱- آقای عباس حیدری پیربستی فرزند ربیع کد نامزد ۲۸ ۱۲- آقای علیرضا رازقی پیربستی مشهور به حمید فرزند فتحعلی کد نامزد ۲۹ ۱۳- آقای سیدمحمد رزازرزاقی فرزند سیدنظام کد نامزد ۴۱ ۱۴- آقای محسن رنجبرپیربستی فرزند غلامحسین کد نامزد ۴۲ ۱۵- آقای امین زمانی رودبارکی مشهور به مهندس امین فرزند فرامرز کد نامزد ۴۵ ۱۶- آقای حسین زمانی رودبارکی مشهور به فرزاد فرزند محمد کد نامزد ۴۶ ۱۷- آقای شهرام زمانی رودبارکی فرزند محمد کد نامزد ۴۷ ۱۸- آقای مهدی سماوی رشت آبادی فرزند حسین کد نامزد ۴۸ ۱۹- آقای حسینعلی عبادتی رودبارکی مشهور به حسین عبادتی فرزند احمد کد نامزد ۴۹ ۲۰- خانم رقیه مرزداررودبارکی مشهور به مژده فرزند ابراهیم کد نامزد ۵۱ ۲۱- آقای مصطفی مهربان رشت آبادی فرزند حسین علی کد نامزد ۵۲ ۲۲- آقای عیسی موقری رودبارکی فرزند سلطان علی کد نامزد ۵۴

توجه :

۱-نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 5 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقطاسامی تعداد حداکثر 5 نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند.

۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری رشت در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد.

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

سیروس شفقی

فرماندار شهرستان رشت