| چهارشنبه، 02 فروردین 1402
نگاه ایران: فرمانداری رشت اسامی نامزدهای انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر سنگر را اعلام کرد.
متن اطلاعیه فرماندار رشت و اعلام اسامی نامزدهای شورای شهر سنگر به شرح زیر است: در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر خمام می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر  سنگر به شرح زیر می باشد: 1- خانم فاطمه احمدی سروندی فرزند احمد کد نامزد 15 2- آقای پیام آقازاده لاکانی فرزند ابراهیم کد نامزد 16 3 - خانم احیاء پسندیده طالمی فرزند رجبعلى کد نامزد 17 4 -آقای مجید پهلوان بنکده فرزند صفر کد نامزد 18 5- آقای محمدرضا پوررجبی طالمی فرزند احمد کد نامزد 19 6- آقای جعفر پورطالمی فرزند حسن کد نامزد 21 7- آقای رحیم پورطالمی فرزند حسن کد نامزد 24 8- خانم فریبا جمشیدی آسیابرکی فرزند عباس کد نامزد 25 9-آقای علیرضا حسن نیاخمیرانی مشهور به حمید فرزند کاس کد نامزد 26 10- آقای مجتبی حیدرپورجیرندهی فرزند احمد کد نامزد 27 11- آقای فرشید دهقانی میاندهی فرزند احمد کد نامزد 28 12- آقای عباس رستمی طالمی فرزند على کد نامزد 29 13- آقای حسن زاهدی کیاسرائی فرزند محمد کد نامزد 41 14- آقای ابراهیم زرین بازقلعه فرزند قربان کد نامزد 42 15- آقای سیف اله سهرابی طالمی فرزند ابوالقاسم کد نامزد 45 16- آقای صادق صدیق طالمی فرزند محمد کد نامزد 46 17- آقای محمدعلی صولتی توسروندانی فرزند محمد حسین کد نامزد 47 18- آقای فرهاد غلام زاده میاندهی فرزند حسین کد نامزد 49 19- آقای محمدرضا کاظمی گیساوندانی فرزند على کد نامزد 51 20- آقای نادر کبریائی جوبنه فرزند على کد نامزد 52 21- آقای حجت کیاهی کدوسرائی فرزند قربانعلى کد نامزد 54 22- آقای حسن محمدی فرزند محمد کد نامزد 56 23- خانم مریم معصومی بالاشادهی مشهور به خانم معلم فرزند منصور کد نامزد 57 24- آقای رضا میراشه فرزند ابراهیم کد نامزد 58 25- آقای عبداله میرزائیان سروندانی مشهور به على فرزند قربان کد نامزد 59 26- آقای محمدحسین نژادحسنی طالمی فرزند احمد کد نامزد 61 27- آقای محمود نظرنیای کسبخی فرزند محمدعلى کد نامزد 62 28- آقای محمدتقی نیک پورسروندانی فرزند محمود کد نامزد 64 29- آقای رضا یوسفی طالقانی فرزند قربان کد نامزد 65

توجه :

۱-نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 5 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقطاسامی تعداد حداکثر 5 نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند.

۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری رشت در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد.

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

سیروس شفقی

فرماندار شهرستان رشت