| دوشنبه، 06 تیر 1401
شائبه تخلف انتخاباتی شورا و لزوم ورود دستگاه‌های نظارتی؛
       کد خبر: 110410
نگاه ایران :با نزدیک شدن به پنجمین انتخابات شورای شهر رشت بر اخبار و حاشیه های این انتخابات نیز روز به روز افزوده می گردد. به نقل از گیل خبر در این راستا شنیده های موثق از شهرداری کلان شهر رشت از این حکایت دارد که صف طویلی از شهروندان با نامه اعضای شورای شهر رشت به کارپردازی شهرداری مراجعه کرده و مشمول دریافت کمک های مالی این اعضا از بودجه بیت المال گردیده اند! همچنین شنیده می شود بسیاری از اعضای شورای چهارم رشت اعتبار کمک های مالی خود در سال ۹۵ را ذخیره کرده و حال با فاصله کمتر از ۲۰ روز تا انتخابات اینن اعتبار را در اختیار برخی از افراد قرار می دهند. گرچه کمک های مالی مستقیم به شهروندان به درست یا غلط در حیطه اختیارات شورا قرار گرفته اما سؤال مهم از دستگاه های نظارتی شهرداری و استان این استت که به راستی چه کسی معیار احراز صلاحیت این افراد برای دریافت این گونه کمک های مالی است؟ آیا کمیته امداد یا ارگان های خیریه بر محق بودن دریافت کنندگان این پول ها صحه می گذارند و یا اعضای شورا میزان و عیار نیازمندی این شهروندان را بر عهده دارند؟ و از آن مهم تر این که اگر اصل بر صداقت عمل اعضای شورای شهر رشت بود, چرا این افراد اعتبار خرج نکرده خود در سال ۹۵ را در شرایطی خرج می کنند که ۱۶ روز بهه انتخابات این شورا باقی مانده است؟! حال آنکه شورای چهارم تا ۲ ماه پس از انتخابات نیز بر مصدر امور شهر است و به راحتی می توانند این بذل و بخشش از کیسه بیت المال را پس از انتخابات انجام دهند و آیا این کار از مصادیق بارز تخلف انتخاباتی و خرید غیر مستقیم آراء شهروندان محسوب نمی گردد؟!!! در پایان به نظر می رسد دستگاه های تیزبین نظارتی که در تمامی برهه های انتخاباتی حافظ حقوق و پاسدار آرای شهروندان بوده اند باید با گوشه نظری به موارد یاد شدهه شرایط فعلی حاکم در شهرداری رشت را بررسی کنند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code