| یکشنبه، 02 آبان 1400
نگاه ایران: یک مجری لبنانی بە نشانە اعتراض بە وضعیت زندگی شهروندان این کشور، طی یک برنامە زندە تلویزیونی خود را حلق آویز کرد! العالم نوشت: سلام زعتری، مجری لبنانی در یکی از قسمت های برنامە طنز BBCHI کە از دو شبکە LBCI و LDC پخش می شود، بە نشانە اعتراض بە وضعیت نامناسب زندگی شهروندان لبنانی خود را حلق آویز کرد. جسیکا همسر وی بە رسانەها اعلام کردە است سلام زعتری کە بە شیوەای نمادین اقدام بە این کار نمودە بود، نزدیک بود کەجانش را از دست بدهد، اما با اقدام بە موقع همکاران از مرگ نجات یافت.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code